Wat heeft het gekost?

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Basisonderwijs, huisvesting

2.583

189

2.394

0

0

2.394

Inrichting wijkteam Haydnlaan

262

233

29

0

-4

26

Multifunctionele accommodaties

907

666

241

0

-20

221

Zorg, jeugd en onderwijs

3.752

1.088

2.664

0

-23

2.641

Toelichting

Multifunctionele accommodaties

Voor het Steendijkpoldercomplex is eerder een investeringskrediet (€ 545.000) beschikbaar gesteld voor de renovatie van het dak. Hier is gedurende het verslagjaar uitvoering aan gegeven en inmiddels is het werk opgeleverd. Het restantsaldo van afgerond € 20.000 kan worden afgeraamd en het krediet kan worden afgesloten.