Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorg

Om passende zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners te realiseren is goede afstemming tussen de betrokken organisaties noodzakelijk. Het wijkteam en ROGplus spelen hierin een belangrijke rol.

Het wijkteam heeft ingezet op versterking van haar positie in de stad door:

  • aansluiting te zoeken bij ontmoetingscentra, zoals de Hooftzaak, De Vliet en De Vloot, de Voedselbank;
  • in te zetten op preventie en vroegsignalering;
  • versterking van de samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijnshulpverleners;
  • goede samenwerking te realiseren met ROGplus en Stroomopwaarts;
  • een goede aansluiting te realiseren bij de veiligheidsvoorzieningen zoals Veilig Thuis en de groepsaanpak.

Jeugd

Vooruitlopend op de beleidsnota Meedoen! is voor professionals een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd, waarna een uitgangspuntennotitie is opgesteld. Aanvullend heeft eind 2016 een stadsgesprek plaatsgevonden. Maar ook in 2017 zal nog een tweede stadsgesprek over met name integratie worden georganiseerd. Al deze input wordt verwerkt in de nota, die naar verwachting medio 2017 aan de raad zal worden aangeboden.

Jeugdhulp

In het kader van jeugdhulp is gezorgd voor een passend aanbod van voorzieningen via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de lokale inkoop. Daarnaast is de positie van het wijkteam versterkt. Samenwerking met onder meer onderwijs, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere maatschappelijke partners heeft vanuit het wijkteam verder vorm gekregen. De samenvoeging tussen de voormalig afzonderlijke wijkteams voor jeugd en volwassenen tot één wijkteam maken meer verbindingen mogelijk en zorgen voor de optimale inzet van de deskundigheid van de betrokken professionals. Zij benutten elkaars netwerk en delen hun ervaring en deskundigheid.

Jeugd- en ouderparticipatie

Themabijeenkomsten voor ouders van jeugdhulpgebruikers

In 2016 zijn themabijeenkomsten georganiseerd om ervaringen en behoeftes op te halen en ontwikkelingen en veranderingen te delen met jeugdhulpgebruikers en hun ouders. Op basis van één van deze bijeenkomsten is onder andere een initiatiefgroep van ouders van jeugdigen met autisme gevormd die momenteel meedenkt in het aanbod voor ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Zo is er met deze ouders gekomen tot het project No Spang, een structurele activiteitenmiddagen voor kinderen met ASS. De ouders van deze jeugdigen zijn nauw betrokken bij de vormgeving van het project en maken tevens onderdeel uit van de uitvoering.
De themabijeenkomsten worden verder doorgevoerd in 2017.

Ouderparticipatie en innovatie

In het kader van subregionaal innovatieproject Outside-In zijn 15 ouders van jeugdigen met een beperking of GGZ problematiek geïnterviewd, met als doel om hun behoeften te inventariseren en zo ons jeugdhulp aanbod beter te laten aansluiten op de behoefte van de jeugdhulpgebruikers en hun ouders. Deze input heeft geleid tot inzichten in knelpunten, behoeftes en oplossingsrichtingen. Aan de hand van deze inzichten worden samen met deze ouders enkele oplossingsrichtingen doorontwikkeld tot concrete projecten, zoals bijvoorbeeld verbetering van de informatievoorziening en aanbod in gespecialiseerde oppas en BSO.

Jongerenparticipatie

Wij willen jongeren graag horen en betrekken bij alles dat er voor hen georganiseerd wordt en willen een beeld krijgen van hun wensen, ideeën en behoeften. Welzijn E25 heeft de opdracht gekregen om jongerenparticipatie in onze stad te borgen en input te verzamelen op verschillende thema’s. Zo is er in december 2016 van start gegaan met ‘de derde kamer’; een discussieavond waar aan de hand van stellingen het gesprek met jongeren wordt aangegaan. De meningen en behoeftes van deze jongeren zijn door Welzijn E25 teruggekoppeld aan desbetreffende beleidsafdeling van de gemeente. De discussieavond krijgt een structureel karakter.

Jeugdambassadeurs

Het platform van de jeugdambassadeurs kan door de gemeente benut worden om vraagstukken op diverse gebieden van jeugdhulp voor te leggen, waarbij het raakvlak met passend onderwijs momenteel het meest actuele vraagstuk is. Eén maal per jaar is er onder regie van de begeleiding van de jeugdambassadeurs een bijeenkomst met de gemeente waar de wensen en ideeën van kinderen worden geïnventariseerd. Dit is een vast onderdeel van de jaarlijkse activiteiten van het platform.