Gezondheid als basis voor meedoen

Wat hebben we bereikt?

Zorg

Eenzaamheid en depressie

Welzijn op recept heeft zijn vlucht genomen in 2016 en wij hebben samenwerking gerealiseerd tussen huisartsenpraktijken en de ouderenadviseur, waardoor de lijntjes korter worden. Praktijkondersteuners en het wijkteam verwijzen door naar SeniorenWelzijn.
Er werden met het oog op het bereiken van een breder bereik bijeenkomsten georganiseerd met sleutelfiguren. De tweede “Avond van de Ontmoeting” kende een aantal van 80 deelnemers (inwoners, (maatschappelijke) organisaties en gemeente) en in de laatste week van september vond de “Week van de Ontmoeting” plaats. Een afvaardiging van organisaties uit de werkgroep gerichte preventie (waarvan tevens vrijwilligers deel uitmaken) heeft deze week georganiseerd voor inwoners om de mogelijkheid tot ontmoeten te vergroten en het leefplezier te bevorderen.
De GGD heeft in 2016 extra informatie verschaft over de eenzaamheidscijfers in Maassluis. In het voorjaar van 2017 zal een nieuwe GGD-meting plaatsvinden zodat er een vergelijking kan worden gemaakt ten opzichte van het verleden.  

Jeugd

Eind 2016 is in Maassluis gestart met het programma Slim2befit. Doel van dit project is om een gezonde leefstijl bij kinderen met overgewicht te bereiken. Ook het vergroten van kennis van de ouders over gezonde voeding en het met plezier meer laten bewegen van de kinderen hoort tot het doel. Kinderen tussen 2 en 18 jaar, en hun ouders, krijgen 1 jaar lang intensieve begeleiding van onder andere een pedagoog, diëtist, een fysiotherapeut en jongerenwerkers. Persoonlijk en in groepsverband. De eerste groep, bestaande uit 9 kinderen van 9-13 jaar, is gestart in september 2016. De tweede groep, bestaande uit 10 kinderen van 5-9 jaar, is gestart in december 2016. Na drie maanden is gebleken dat bij de kinderen van de eerste groep de lichamelijke conditie verbeterd is. Het programma loopt door in 2017.

Jeugdgezondheidszorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft de wettelijke taken uitgevoerd. Het CJG voert het rijksvaccinatie programma uit. Door een jeugdverpleegkundige ook in het wijkteam te laten deelnemen, is de overgang van preventieve zorg naar zorg gewaarborgd.

Onderwijs

Wij hebben voor het onderwijs ingezet op uiteenlopende activiteiten, zoals bevordering buitenschoolse activiteiten. Voor de verbetering van de schoolpleinen zijn conform de planning van vier scholen de aanvragen gehonoreerd. De subsidiëring van TechnetKring om onder andere de belangstelling bij leerlingen Basisonderwijs en hun ouders voor techniekonderwijs te vergroten werd voortgezet. Verder werd het Techniekmenu met middelen gefaciliteerd, bedoeld om ervoor te zorgen dat de basisscholen in Maassluis in 2020 aan de door het Ministerie van OC&W gestelde normen in het kader van speerpunt ‘Wetenschap en Technologie’ kunnen voldoen en deze onderdelen regulier opgenomen gaan worden in de schoolprogramma's.

Taalhuis en inburgering statushouders

Educatie

Wij hebben de rijksbijdrage educatie als volgt verdeeld: verplichte inkoop bij het ROC Albeda College, regionale aanbesteding van de lokale inkoop en als lokale subsidie voor het Taalhuis voor taallessen voor laaggeletterde (NT1) en anderstalige inwoners van Maassluis (NT2).

Inburgering statushouders

In samenwerking met Stroomopwaarts, Stichting VluchtelingenWerk en de taalaanbieder Delken&Boot hebben wij een start gemaakt met monitoring van statushouders die in 2016 in Maassluis zijn komen wonen. Het doel is tweeledig:

  1. Statushouders gedurende inburgeringsperiode volgen en waar nodig interventie plegen om inburgering succesvol te laten verlopen, en
  2. Competenties en toekomstwensen van statushouders in kaart brengen om, waar mogelijk, de aansluiting  op de arbeidsmarkt te bevorderen.