Gezondheid als basis voor meedoen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Zorg

In het verslagjaar is er verder geïnvesteerd in het programma preventieve zorg eenzaamheid en depressie. Zowel de bijeenkomst voor professionals als de bijeenkomst voor bewoners en professionals is zeer goed bezocht. Daarnaast is het preventieteam verder gegaan met het ontwikkelen van effectieve interventieprogramma's om het leefplezier en ontmoeting in de stad te versterken en te vergroten.

Jeugd

Er is aandacht voor het voortijdig signaleren van problemen bij jongeren. Wij kopen het jongerenwerk in bij Welzijn E25, deze partij voert het preventieve  ambulante en locatiegebonden jongerenwerk uit (en daarnaast JIT en buurtsport) in samenwerking met de ketenpartners. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en ieders expertise en werkveld geven de partners gestalte aan hun samenwerking.

Onderwijs

Ten aanzien van de uitvoering van de Leerplichtwet is in het kader van de regionale samenwerking voor de drie MVS-gemeenten uniforme  ‘Instructie voor de leerplichtambtenaar’ vastgesteld. De inzet vond plaats op preventieve aanpak, zoals spreekuren op scholen om langdurig verzuim te voorkomen. Het aantal voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie is verminderd van 2,6% tot 1,8 %.
Het leerlingenvervoer werd uitgevoerd en ondanks een geschil van de MVS-gemeenten met één van de vervoerders over de interpretatie van de overeenkomst handhaafden wij de continuïteit in de uitvoering. Dit geschil zou overigens in de aanvang van 2017 in het voordeel van de MVS-gemeenten worden beslecht.  
Op het terrein van passend onderwijs hebben wij de voorziening “gezinsspecialist” op scholen voortgezet en vond urenuitbreiding Centrale Opvang Maassluis (COM) plaats om aan de toegenomen vraag naar zorg bij de kinderen van statushouders te voldoen.
Het onderwijsachterstandenbeleid gaven wij gestalte via vroege indicatie van mogelijke ontwikkelingsachterstanden, scherpe toeleiding van geïndiceerde kinderen, VVE naar een traject op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en startgroepen. Van de door het CJG geselecteerde kinderen is 95% toegeleid naar een voorschoolse voorziening. Verder subsidieerden wij ruim 150 VVE plaatsen op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en startgroep en maakten wij via subsidiëring een nieuwe startgroep op basisschool de Dijck mogelijk. Eveneens faciliteerden wij programma's voor ouderbetrokkenheid, zowel thuis als in groepsverband. Met de gezamenlijke schoolbesturen zorgden wij voor de instandhouding van de Centrale Opvang Maassluis en de uitbreiding van het aantal klassen om ook te voorzien in opvang voor de kinderen van statushouders. Tot slot gaven wij met inschakeling van de GGD RR uitvoering  aan het regisseren van de toezicht, handhaving en registervoering van de kinderopvang.