Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving

Wat hebben we bereikt?

Zorg

In de Wmo staat het bevorderen van sociale samenhang, het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers en het zorgen voor een toegankelijk aanbod aan voorzieningen centraal. Het streven is dat inwoners met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen in hun eigen leefomgeving zelfstandig kunnen blijven functioneren. Waar ondersteuning nodig is, wordt dit op maat geleverd.

In Maassluis is het wijkteam Vraagraak actief waardoor ondersteuning vanuit een integraal plan en dichtbij wordt geboden. In 2016 zijn het wijkteam jeugd en het sociaal wijkteam samengevoegd tot één team en gezamenlijk gehuisvest aan de Haydnlaan.

In het verlengde van het wijkteam verzorgt ROGplus de uitvoering (indicatiestelling en verstrekking) van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. In 2016 is voor de huishoudelijke hulp en de individuele begeleiding gestart met resultaat gericht indiceren en financieren. Een belangrijke meerwaarde van deze nieuwe werkwijze is dat de professional en de inwoner afspraken op maat kunnen maken ten aanzien van de uitvoering. Mede door deze nieuwe manier van werken is de opgelegde bezuiniging (40%) van het rijk op de huishoudelijke hulp gerealiseerd.

Na de overheveling van de nieuwe taken in 2015 was het de belangrijkste opgave om continuïteit van zorg te kunnen bieden aan de inwoners die hier afhankelijk van zijn. Dit is gelukt.

Jeugd

In 2016 is de samenwerking tussen verschillende professionals die zich bezighouden met de doelgroep jeugdigen verder verstevigd. Het CJG (centrum voor jeugd en gezin) en het wijkteam weten elkaar goed te vinden en de gezinsspecialisten op scholen en huisartsen vinden ook steeds beter de weg naar het wijkteam. Andersom wordt vanuit het wijkteam stevig ingezet op de samenwerking met partners in de stad, ook als het gaat om preventief en voorliggend aanbod. Daarnaast zorgt de gemeente voor een passend aanbod van jeugdhulpvoorzieningen voor de jeugdigen en gezinnen die het niet volledig op eigen kracht redden. Het wijkteam is verantwoordelijk voor de toeleiding naar deze voorzieningen en daarbij ook voor het optimaal inzetten van de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk van jeugdigen en gezinnen. Het gebruik van jeugdhulp binnen de gemeente Maassluis past binnen de aard en omvang van de daartoe ingekochte voorzieningen.

Jeugd- en ouderparticipatie

In het kader van het preventief jeugdbeleid hebben wij de kinder- en jongerenparticipatie verder doorontwikkeld.
Wij zijn gestart met het opstellen van een plan voor ouderparticipatie. In dit plan wordt uitgewerkt hoe de gemeente Maassluis ouders vroegtijdig wil betrekken bij de voorbereiding van beleid over jeugdhulp.  Ouderparticipatie wordt opgesplitst in informatievoorziening en benutten van ervaringsdeskundigheid van de ouders. Ook zijn er themabijeenkomsten voor ouders van jeugdhulpgebruikers georganiseerd. Daarnaast zijn diverse ouders betrokken bij de ontwikkeling van innovatief aanbod voor specifieke doelgroepen.