Een compact, slimme ambtelijke organisatie die kwaliteit op een klantvriendelijke en klantgerichte manier levert

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dienstverlening aan de inwoners en bedrijven

Voor 2016 waren er vier doelen.

1. Het portaal "Maassluis in Kaart" verrijken met relevante informatie.

De doelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd. In verband met nieuwe beveiligingsrichtlijnen diende het portaal "Maassluis in Kaart" (ten behoeve van het in beeld brengen van diverse openbare informatie over kerken, sportverenigingen, artsenpraktijken etc.) te worden vervangen, hetgeen gepaard zou gaan met een forse investering. Echter het zeer beperkte gebruik van het portaal rechtvaardigde deze investering niet. Derhalve is het portaal uit de lucht gehaald.

2. Via “Mijn Overheid” de inwoner in staat stellen om de status van zijn verzoek (zaak) op te vragen.

De ontsluiting van verzoeken/ zaken via "Mijn Overheid" lukte niet omdat de leverancier geen passende oplossing kon bieden (in de komende aanbesteding wordt deze mogelijkheid a priori meegenomen).

3. De ontsluiting van het nationale Handelsregister.

Het nationale Handelsregister is voor de gemeente ontsloten waarmee de gemeente over alle uittreksels van de ondernemingen in Maassluis beschikt. Aangezien de overheid deze basisregistratie verplicht gebruikt, hoeven de ingeschreven bedrijven nog maar eenmaal hun gegevens te verstrekken. Het doel van het Handelsregister is rechtszekerheid te bieden bij het zaken doen. Daartoe zijn alle ondernemingen verplicht om hun kerngegevens in het Handelsregister in te schrijven.

4. Samenwerking met Schiedam en Vlaardingen.

Met Schiedam en Vlaardingen is regulier overleg over de dienstverlening. Centraal staan de uitwisseling van ervaringen en waar elkaar te versterken om de dienstverlening te verbeteren.

In aanvulling hierop heeft de raad op 5 april 2016 besloten om met ingang van 1 mei 2016 voor een jaar een pilot met de openingstijden van het stadhuis van Maassluis uit te voeren. Dit besluit was gebaseerd op een onderzoek naar de mogelijkheden om de openstelling van het stadhuis tijdens de avonden en op zaterdag te verruimen. Uit de vijf voorgelegde varianten is gekozen om de dienstverlening te verbeteren door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen van de klanten van het Publiekscentrum. Er is onderzocht welke voorkeur klanten hebben voor tijdstippen om langs te komen bij het Publiekscentrum. Vervolgens is daar in de pilot op ingespeeld, door het Publiekscentrum op de maandagavond in de periode april 2016 - juni 2017 open te stellen. Hiermee werd de al langer levende wens van de raad om de openingsuren te verruimen gerealiseerd.