Elke inwoner van Maassluis moet zich veilig voelen in zijn eigen woonomgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vaststellen uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid

Het college heeft het uitvoeringsprogramma voor 2016 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn de voornemens van het college op het gebied van integrale veiligheid vastgelegd.

Aanpak risicovolle jeugd

Na de onrust in de Burgemeesterswijk is een integrale aanpak op de wijk gezet. Onderdeel van deze aanpak is de Groepsaanpak. Op basis van een rapportage van de politie (de zogenaamde groepsscan) is de groep jongeren in beeld gebracht en is informatie op verschillende leefgebieden bijeen gebracht. Op basis daarvan is met partners (politie, sociaal wijkteam, leerplicht, GOSA, Welzijn E25) per jongere een plan van aanpak gemaakt. Deze aanpak wordt in 2017 gecontinueerd.

Aanpak ondermijning maatschappelijke integriteit

Voorkomen radicalisering

In 2016 ontvingen de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam gezamenlijk middelen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om de aanpak van radicalisering verder uit te voeren. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld om gemeenten te ondersteunen bij de rol die zij spelen in het tegengaan van radicalisering en het bevorderen van sociale cohesie. De versterkingsgelden zijn in 2016 in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vooral ingezet voor het intensiveren van de aanpak op het gebied van preventie en signalering. De aanpak van geradicaliseerde personen wordt vanuit het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond vormgegeven.

Georganiseerde criminaliteit / ondermijning

Ondermijnende criminaliteit, of wel georganiseerde criminaliteit, bestaat uit alle vormen van misdaad die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze samenleving. Ondermijnende criminaliteit is vaak een verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld; niet altijd zichtbaar maar wel met zichtbare gevolgen voor de burger en de overheid. De overheid heeft hier een grote rol in; het onderwerp krijgt steeds meer landelijke en politieke aandacht. De aanpak hiervan vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Onderdeel hiervan is de bestuurlijke aanpak, waarvoor ook voor de lokale overheid een (grote) rol is weggelegd. Binnen de bestuurlijke aanpak neemt de overheid maatregelen die de georganiseerde criminaliteit in de activiteiten belemmeren of frustreren. In 2016 is door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) een presentatie gegeven over dit onderwerp aan het college en het managementteam. Hieruit bleek dat er voldoende aanleiding bestaat om met dit onderwerp integraal binnen de organisatie aan de slag te gaan. Dit zal in 2017 zijn vervolg krijgen.

Aanpak high impact crimes

High Impact Crimes is een landelijke term die een aantal jaar geleden door het Ministerie van Veiligheid & Justitie in het leven is geroepen. Hieronder worden verstaan de woninginbraken, straatroven en overvallen. In Maassluis spelen vooral de woninginbraken; straatroven en overvallen vinden nauwelijks plaats. De woninginbraken laten in 2016 een daling zien ten opzichte van 2015; een gevolg van onder meer veel communicatie en voorlichting aan de inwoners van de stad, in samenwerking en combinatie met de projecten Buurtpreventie, Waaks en Whatsapp. Woninginbraken houden echter blijvende aandacht waarvoor integraal wordt samengewerkt met de politie en Maasdelta.

Keurmerk Veilig Ondernemen

In 2016 is de samenwerking binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in de winkelcentra Stadshart, Palet en Westeinde onverminderd voortgezet. Met het winkelcentrum Koningshoek is in 2016 een eerste begin gemaakt met deze vorm van samenwerking. In 2017 zal het KVO Koningshoek uiteraard worden voortgezet.

Bestuurlijk handhavingsarrangement horeca en openbare inrichtingen

In het bestuurlijke Handhavingsarrangement Horeca staat welke bestuurlijke maatregelen worden opgelegd wanneer een overtreding plaatsvindt. Dit kan variëren van het opleggen van een bestuurlijke waarschuwing tot een bestuurlijke boete of intrekking van de drank- en horecavergunning. In 2016 zijn de volgende bestuursrechtelijke maatregelen  genomen:

  • van een horecabedrijf werden de exploitatievergunning, drank- en horecavergunning en de kansspelautomatenvergunning ingetrokken;
  • besluit genomen tot sluiting van een pand wegens strafbare feiten in het pand;
  • besluit genomen tot sluiting van een pand vanwege het overtreden van de Opiumwet in verband met het aanwezig hebben van drugs en/of verdovende middelen;
  • besluit genomen tot sluiting van een pand vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij.

Inzet team Handhaving en Toezicht

In het jaar 2016 waren er landelijke en plaatselijke ontwikkelingen die extra inzet op een aantal onderdelen nodig maakten.

  • Donkere dagen offensief. In de maanden november tot en met februari is in samenwerking met buurtpreventie en politie extra ingezet op de avonduren om woninginbraken te voorkomen.
  • Er is een bedrijfsafvalproject uitgevoerd in het stadshart van Maassluis in samenwerking tussen toezichthouders, DCMR en Stadsbedrijf. Getracht is hiermee de overlast en kosten op korte en lange termijn terug te dringen.
  • In 2016 hebben diverse zwervers uit Maassluis voor overlast gezorgd rondom de Vlietjes. Regelmatig zijn er illegaal aanwezige bootjes en kano’s uit het water verwijderd.
  • De gemeente geeft jaarlijks gratis achterpad verlichting uit. In 2015 is de uitgifte verzorgd door het team Handhaving en Toezicht. Er is toen een administratie opgetuigd en een controle systeem. Medewerkers hebben in 2016 circa 400 adressen bezocht om te controleren of de gratis verstrekte buitenlamp daadwerkelijk is opgehangen.
  • Na de zomerperiode zijn er klachten gekomen vanuit de omgeving Schubertlaan dat hier grensoverschrijdende overlast zou plaatsvinden. Op basis van diverse klachten is er met grote regelmaat extra gecontroleerd om de overlast te stoppen en vooral preventief tegen te gaan.

Burgemeesterswijk

De overlast, vernielingen en landelijke publiciteit rondom de Burgemeesterswijk hebben tevens de nodige impact op het team gehad. Vanaf 1 oktober zijn hiervoor twee extra toezichthouders ingehuurd. De inzet in de avonduren heeft zich toegespitst op de Burgemeesterswijk.

Landelijke Sinterklaas intocht

Sinds juni zijn medewerkers van het team betrokken bij de voorbereidingen van de landelijke intocht van Sinterklaas. Zowel de veiligheid en leefbaarheid, weekmarkt, Haven en Vlieten waren de verantwoordelijkheid van het team. De weekmarkt op de vrijdag moest worden verplaatst naar het parkeerterrein voor de Lidl aan de Rembrandtlaan. De week voorafgaand aan de landelijke intocht stonden er ca. 200 voertuigen verkeerd geparkeerd. Uiteindelijk zijn er ongeveer 100 voertuigen versleept naar een plaats in de buurt.

Aanpak kleine ergernissen

Hondenbeleid

In 2016 is er een nieuw hondenbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. In een later stadium is tevens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aangepast aan het nieuwe beleid. In 2016 is er vooral gewaarschuwd. In 2017 zal zo nodig ook tot verbaliseren worden overgegaan.

Aanbieden huisvuil

Iedere maandag is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) samen met een medewerker van Stadsbedrijf samen op pad gegaan om de overlast van bijvuil te controleren en aan te pakken. Op woensdag is regelmatig ingezet op het aanbiedgedrag van grofvuil. Dagelijks zijn de meldingen opgepakt, die betrekking hadden op het aanbieden van huisvuil, die via het Meldpunt bij de gemeente Maassluis binnen zijn gekomen.

Parkeeroverlast

Het team Handhaving en Toezicht heeft op klachten gecontroleerd die via het meldpunt Schoon, Heel en Veilig en via andere wijzen zijn binnengekomen. De collega’s hebben in de diverse wijken na een waarschuwingsperiode streng gehandhaafd. Ook zijn de blauwe zones meegenomen tijdens deze controles. In sommige wijken is de parkeerdruk erg hoog.

Bestuurlijke aanpak hennep

De doelstelling was om in 2016 tien hennepkwekerijen te ontmantelen. Dit jaar werd deze doelstelling niet gehaald. Uiteindelijk zijn er acht hennepkwekerijen bestuurlijk ontmanteld. Bij de hennepkwekerijen die zijn ontmanteld was de samenwerking tussen de partners die het convenant bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen hebben ondertekend; de politie, gemeente, OM, Maasdelta, Belastingdienst, Stedin en DRZD goed. In 2016 is een nieuw regionaal convenant van kracht geworden. De plaatsen waar hennepkwekerijen werden ontdekt liggen verspreid in de hele gemeente. Eén bedrijfspand is voor de periode van zes maanden gesloten om de criminele loop naar dit pand te doen ophouden.

Integrale horecacontroles

Het team Handhaving en Toezicht heeft twee integrale horecacontroles georganiseerd. Tijdens deze controles zijn twintig horecaondernemingen bezocht. Deelnemende partijen waren verder: politie, brandweer, Stedin, Arbeidsinspectie, Belastingdienst, NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en DCMR. Alle bedrijven met gebreken hebben de kans gekregen om hun bedrijf op orde te brengen.

Integrale controles bedrijven

Het team Handhaving en Toezicht heeft twee integrale controles georganiseerd bij bedrijven die zich bezig houden met lichte industrie en autohandel. In totaal zijn tijdens deze controles 20 bedrijven gecontroleerd. Buiten de ambtenaren van de gemeente Maassluis hebben de politie, brandweer, Stedin, belastingdienst en DCMR meegewerkt aan de integrale controles. De bedrijven hebben bij verkeerde bedrijfsvoering vier tot zes weken de tijd gekregen om dit in orde te maken. In 2016 is extra aandacht besteed aan de autobedrijven in Maassluis.  

Drank- en Horecawet (DHW)

Per januari 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beleid en handhaving van de DHW. In 2016 is ingezet om de reguliere bedrijven en horeca te controleren op de verstrekking van alcohol aan minderjarigen. Hierbij zijn geen misstanden geconstateerd.