Integrale aanpak en intensieve samenwerking met in- en externe partners wordt bevorderd

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inzet hulpdiensten

Ambulancezorg

De ambulancezorg wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Het budget dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ontvangt van de Coöperatie Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) is taakstellend, zodat er geen gemeentelijke middelen richting de ambulancezorg gaan. De Coöperatie AZRR overlegt voortdurend met de zorgverzekeraars over adequate financiering die past bij de gestelde eisen voor een goede ambulancezorg. Middels kwartaalrapportages informeert de VRR de gemeenten over de prestaties van de Ambulancezorg en de Brandweerzorg. Deze prestaties komen tot uitdrukking in de aanrijdtijden (tijd waarop de hulpdienst ter plaatse is, gerekend vanaf de melding).

Voor de Ambulancezorg geldt een norm dat bij spoedeisende meldingen (A1) een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse is. Regionaal wordt ernaar gestreefd dat 95% van de ambulances op tijd zijn. Voor Maassluis was de ambulance in 2016 85,6% van de ritten op tijd.

In de afgelopen jaren is het aantal ritten steeds verder gestegen. De stijging is een landelijke trend die mede wordt veroorzaakt doordat mensen ouder worden en tegelijkertijd langer thuis wonen. Zorgcentra worden omgebouwd naar zelfstandige wooneenheden, waarbij geen beroep meer kan worden gedaan op artsen en ouderenzorg als eerste aanspreekpunt voor de bewoner. Daarnaast sluiten huisartsenposten (voornamelijk 's avonds en 's nachts) en vindt er een concentratie plaats van specialismen bij aangewezen ziekenhuizen in de regio, waardoor er ook meer intra- en interklinische ritten gereden moeten worden. In gesprekken met de zorgverzekeraars heeft de AZRR afspraken gemaakt over de aanrijdtijden. Om aan deze afspraken te kunnen blijven voldoen, worden er meer diensten gereden. Samen met een efficiëntere bedrijfsvoering en sturing verwachten zij de prestaties verder te kunnen verbeteren.
Regiobreed is er sprake van een forse toename van zowel het aantal spoedritten (bijna 1.800) als het totale aantal ritten (bijna 5.200). De gesprekken met AZRR over het budget 2017 verkeren op dit moment in een afrondende fase. Door de verruiming van het budget kan de beschikbaarheid van ambulancecapaciteit in 2017 regiobreed worden vergroot en kunnen extra ambulances (voertuigen) in gebruik worden genomen. De toename van de beschikbaarheid van ambulancecapaciteit is echter afhankelijk van de instroom van voldoende nieuw ambulancepersoneel. Dit personeel is schaars en moet bovendien een intern opleidingstraject van zeven maanden doorlopen. De uitbreiding van het aantal diensten zal in 2017 om die reden geleidelijk plaatsvinden.

Brandweerzorg

Voor de brandweer is bestuurlijk vastgesteld dat het streven is om in 80% van de alarmeringen voor gebouwbranden te voldoen aan de verwachte opkomsttijd van 8 tot 10 minuten.

  • Voor de 8 minuten norm is de brandweer in tien van de veertien meldingen op tijd aangekomen (71%) en bij de overige vier meldingen was de brandweer binnen 9 minuten ter plaatse;
  • Voor de 10 minuten norm (twee incidenten) was de brandweer 100% op tijd ter plaatse;
  • Het gemiddelde is hierdoor op 75% uitgekomen.

De uitruktijden van de brandweer in Maassluis staan onder druk omdat de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag terugloopt, waardoor langer moet worden gewacht tot het voertuig compleet bemenst is.

Crisisbeheersing

Om voorbereid te zijn op dreigende crises wordt de gemeentelijke crisisorganisatie en het Beleidsteam ieder jaar getraind en beoefend. In 2016 hebben de nodige verdiepingstrainingen en oefeningen plaatsgevonden. Het team, dat alle acties voor de gemeente coördineert, heeft in 2016 tweemaal geoefend, mede in verband met de landelijke intocht Sinterklaas. Ook het Beleidsteam onder voorzitterschap van de burgemeester heeft in 2016 tweemaal geoefend.
Samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam zijn stappen gezet om te komen tot één team crisiscommunicatie wat kan worden ingezet in een crisissituatie.