Integrale aanpak en intensieve samenwerking met in- en externe partners wordt bevorderd

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en voert voor de 15 gemeenten in de regio de wettelijke taken van de Wet Veiligheidsregio’s uit:

  • Het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie, het voorbereiden op rampenbestrijding, crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt;
  • Het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Het beperking en bestrijden gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
  • Het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
  • De voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.