Wat heeft het gekost?

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Wegen, straten, pleinen en verkeersaders

1.466

594

872

0

0

872

Bruggen, tunnels en viaducten

2.834

1.944

890

-126

-158

606

Verkeersregelingen

579

249

330

0

0

330

Meetstation tbv gladheidsbestrijding

21

21

0

0

0

0

Openbare verlichting

562

434

128

0

0

128

Havens

2.686

253

2.433

14

0

2.447

Waterkering en afwatering

900

267

633

0

0

633

Verwijderen huishoudelijk afval

43

49

-6

9

-3

0

Riolering

7.640

3.699

3.941

181

-547

3.575

Begraafplaats

5.319

5.423

-104

0

0

-104

Wagenpark

417

30

387

0

0

386

Machinepark

251

5

246

0

0

246

Beheer en duurzaamheid

22.717

12.968

9.749

79

-709

9.118

Toelichting

Bruggen

De aanleg van de Coppelbrug is afgerond en de lasten zijn € 288.000 lager dan geraamd. In voorgaande jaren is een additioneel krediet beschikbaar gesteld van € 1 miljoen, waarbij de kapitaallasten gedekt werden door een verlaging van het exploitatiebudget Wegen. Deze aframing zorgt ervoor dat een deel van die verlaging weer teruggedraaid wordt. Bij de renovatie van de Weddebrug is juist een kleine overschrijding van € 4.000 gerealiseerd.

Havens

Het tweejaarlijkse krediet voor de vervanging van remmingswerken in de haven is overschreden. Een bedrag van € 14.000 moet bijgeraamd worden.

Riolering

Bij de rioleringskredieten kan per saldo een bedrag van € 366.000 afgeraamd worden. De twee grootste verschillen betreft het project Vermeerlaan / Jan Steenstraat, waar alleen de verkenning is uitgevoerd en de pilot deelplan A in de Binnenstad. De uitvoering van de Vermeerlaan / Jan Steenstraat wordt in de programmering opnieuw opgenomen op een meer geschikt moment. In de binnenstad is een pilot uitgevoerd in deelplan A. De rest van deelplan A en de opvolgende plannen B, C en D zijn al opgenomen in het programma voor de komende jaren.