Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst

Wat hebben we bereikt?

Programma duurzaamheid

In 2016 is een begin gemaakt met het programma duurzaamheid. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: people, planet en prosperity. Duurzaamheid is hiermee een onderwerp breed geïntegreerd in de gemeente Maassluis, gericht op de sociale-, milieu- en economische aspecten van duurzaamheid.

Gebouwde omgeving

Eigen gebouwen

Afgelopen zomer zijn zonnepanelen op het stadhuis geïnstalleerd. De 397 panelen voorzien in circa 20% van het huidige elektriciteitsverbruik van het stadhuis. Verder heeft het team Handhaving en Toezicht een elektrische auto gekocht, is Stadsbedrijf overgaan op de duurzamere brandstof GTL; is er voor vier gebouwen SDE+ subsidie toegekend voor het aanleggen van zonnepanelen; en is er onderzoek gedaan naar de toepassing van groene daken.

Bewoners, verenigingen, scholen en bedrijven

De gemeente stimuleert en faciliteert energiebesparing bij bewoners, verenigingen, scholen en bedrijven. In 2016 werd de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd en het duurzaamheidscongres van de Rotary Maassluis op medegefinancierd. In 2016 is het regionale energieloket en zijn energiecoaches ingezet. De Alliantie Duurzaam Rijnmond heeft zich gericht op de energietransitie in de gebouwde omgeving. In 2016 is hiervoor via de alliantie een Warmte Koude Atlas en een routekaart Energietransitie ontwikkeld.

Netwerk Duurzaam Maassluis

In 2016 is het netwerk Duurzaam Maassluis gestart. Dit netwerk bestaat uit betrokken inwoners, die regelmatig bij elkaar komen om ideeën te delen die leiden tot het vergroten van het bewustzijn rondom duurzaamheid in de stad. De gemeente organiseert deze bijeenkomsten en faciliteert wanneer mogelijk de geopperde ideeën.

Klimaatadaptief en toekomstbestendig inrichten van Maassluis

In 2016 zijn twee basisscholen gestart met het vergroenen van hun schoolplein. Dit zijn de Groene Hoek en de Regenboog. Van een verhard schoolplein naar een robuust ingericht 'kidsminded' schoolplein met groen. Dit geeft kinderen en de omgeving samen een toekomstbestendig stukje Maassluis.

Afvalscheiding

Door de raad is de motie "afvalscheiding verbeteren" aangenomen. In 2016 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario's om de afvalscheiding te verbeteren. Deze scenario's zijn in mei gepresenteerd aan de raad. De toekomstscenario's vragen om een grote investering in inzamelmiddelen en hebben een sterke impact op de huishoudens.
Mede daarom is aan de raad voorgesteld om vanaf 2017 de bewustwording bij inwoners van het belang van afval scheiden te verhogen door een communicatiecampagne. Tevens is voorgesteld het aantal milieuparkjes uit te breiden en scheiding van keukenafval te stimuleren. De raad heeft op 21 februari 2017 ingestemd met dit voorstel.