Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partijen een bijdrage geleverd.

Recreatieschap Midden Delfland en Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Het Recreatieschap Midden Delfland en het Koepelschap Buitenstedelijk Groen dragen bij aan het beheren en onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Eind 2016 is het besluit genomen om het Recreatieschap Midden Delfland en het Koepelschap Buitenstedelijk Groen op te heffen per 1-1-2018. GZH (Groenservice Zuid Holland), de uitvoerende groenbeheerdienst is per 1-1-2017 overgenomen door SBB (Staatsbosbeheer). Afgelopen jaar en ook komend jaar wordt nader ingevuld hoe de in oprichting zijnde coöperatie verder vorm gegeven zal kunnen gaan worden. In deze coöperatie kunnen zowel terrein beherende organisaties als ook gemeenten en private partijen deelnemen om het groenbeheer en onderhoud te laten uitvoeren.

Groenfonds Midden-Delfland

Doel van dit fonds is het behoud van het eeuwenoude agrarische cultuurlandschap in Midden-Delfland. Daarnaast heeft het groenfonds Midden-Delfland als doelstelling om de relatie tussen stad en land te versterken. Recreatie en educatie op en rond de boerderij in en om het Midden Delfland gebied. De stichting groenfonds maakt deel uit van het groter geheel en zijn van invloed op andere ontwikkelingen van overige partijen zoals: landschapstafel, Oude Leede, Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, IODS (weidevogelpact en duurzaam boer blijven).