Verbeteren verkeersveiligheid, in het bijzonder voor het langzaam verkeer en optimaliseren OV-bereikbaarheid voor kwetsbare groepen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verkeersveiligheid

Diverse aanpassingen aan de infrastructuur ter verbetering van de objectieve of subjectieve verkeersveiligheid. Tevens zijn door de gemeente verkeerseducatieprojecten aangeboden en verzorgd onder doelgroepen, primair het basis- en middelbaar onderwijs.

Centrumroute

In mei 2016 is de verkeerskundige visie Centrumroute Maassluis aan de Raad geconsulteerd. Hierin staan de verkeerskundige kaders verwoord, welke als uitgangspunt dienen bij toekomstige herstructurering van de verschillende tracédelen. In 2016 zijn nog geen tracédelen fysiek aangepast. Deze kaders dragen wel bij aan een  verdere verbetering van de verkeersveiligheid en de functionaliteit van de Centrumroute: toekomstige regimewijzigingen en herstructureringen worden getoetst aan de verwoorde uitgangspunten.

Woon-schoolroutes

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen veilig hun school en sportvereniging kunnen bereiken. In 2016 zijn scholen en sportverenigingen actief benaderd in het kader van verkeersveiligheid. Indien deze doelgroepen van mening zijn dat hun locatie niet veilig te bereiken is voor kinderen of andere leden, dienen zij hiervan melding te maken bij de gemeente. In 2017 zal uitvoering worden gegeven aan een aantal verzoeken, nadat door de gemeente is vastgesteld dat hiermee een verbetering ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt bewerkstelligd.