Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte

Wat hebben we bereikt?

In 2016 is vervolg gegeven aan de concrete vertaling van de Visie Openbare Ruimte (VOR) die in 2015 is vastgesteld. De “Maat van Maassluis” zoals beschreven in de VOR vormt naast technische noodzakelijkheid een parameter ten behoeve van prioritering van de projecten. Uitgangspunt hierbij is altijd “Schoon, Heel en Veilig”. In de verschillende beheerplannen is hier verder invulling aan gegeven. Tevens is een start gemaakt met het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2017, waarin aangegeven wordt hoe, de in de VOR en de beheerplannen omschreven ambities, integraal worden gerealiseerd. Het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte geeft een doorkijk van de projecten in de komende jaren, zodat een meerjarig perspectief ontstaat van de beheeropgave. Daarnaast zijn er in 2016 een aantal specifieke zaken opgepakt die de belevings- en gebruikswaarde verhogen.

Burgerparticipatie in de openbare ruimte

Onder de naam 'wijkdeals' zijn er diverse deals met bewoners gesloten waarbij bewoners samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte. Deze wijkdeals leiden tot een additionele kwaliteit waarbij de bewoners een 'plus' zetten op de inrichting die de gemeente conform de VOR realiseert waardoor de betrokkenheid en sociale binding met de omgeving wordt versterkt.

Mindervalide toegankelijkheid buitenruimte

Bij de laatste “globale visuele weginspectie" is een extra inventarisatie van de mindervalide opritten en de visueel gehandicapten geleidestroken uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in de gebruikswaarde voor deze kwetsbare groep. De uitkomsten van deze inspectie zijn besproken met het Maassluis Overleg Gehandicapten (MOG) en geconstateerde knelpunten worden aangepakt.

Vergroenen schoolpleinen

De basisscholen in Maassluis hebben in samenwerking met Onderwijs en het Hoogheemraadschap van Delfland subsidie ontvangen om de verharde schoolpleinen te kunnen laten vergroenen. Dit is niet alleen een goede maatregel voor klimaat adaptatie, maar tevens ook een mooie manier om kinderen in de natuur te laten spelen.

Bestrijding vis- en vogelsterfte

In de zomer van 2016 heeft er in de Maassluis een massale sterfte van vissen en watervogels plaats gevonden. Dit gebeurde op het moment dat er door het schitterende weer op en rond de watergangen volop werd gerecreëerd. Samen met het waterschap hebben we de besmettingshaard efficiënt en adequaat bestreden en het risico voor mens en dier tot het minimum beperkt. Door deze aanpak was de besmettingshaard snel ingedamd en kon spoedig weer veilig op en langs het water gerecreëerd worden.