Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Programma duurzaamheid

Onder begeleiding van het bureau CFP zijn medewerkers vanuit de hele organisatie geïnterviewd. Hieruit volgen een visie en meetbare doelstellingen op het gebied van duurzaamheid die eind april 2017 worden gepresenteerd in de vernieuwde visie Duurzaamheid.

Gebouwde omgeving

Eigen gebouwen

Over het jaar 2015 is in 2016 een jaarrapportage Energiebesparing en CO2 reductie ontwikkeld. Hieruit blijkt dat de geambieerde 2% besparing per jaar op het elektriciteitsverbruik ruimschoots is gehaald, er dat er ten opzichte van 2010 12,5% bespaard is op het elektriciteitsverbruik, wat meer dan 2,5% is van de doelstelling. In 2015 is het gasverbruik met circa 1% gedaald ten opzichte van 2014. Ten opzichte van 2010 is er een totaalbesparing bereikt van 4%, dit is 6% minder dan de doelstelling. De doelstellingen betreffende energiebesparing (over het gas- en elektriciteitsverbruik) van 2% per jaar als reductie op de CO₂-uitstoot van 4% per jaar zijn beiden niet gehaald. Primair is tot en met 2015 8,6% bespaard op het verbruik van energie, 1,4% minder dan de doelstelling. Qua reductie op de CO2-uitstoot is de huidige besparing 9%, dit is 11% minder dan de doelstelling.

Bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven

De gemeente heeft in 2016 verschillende activiteiten georganiseerd voor deze groepen. De wagen van het energieloket, de WoonWijzerWagen, heeft in de Vogelbuurt, de Steendijkpolder en bij winkelcentrum Koningshoek gestaan om advies te verlenen aan bewoners over energiebesparende maatregelen. Er is een energiebesparingsworkshop georganiseerd voor mensen met lagere inkomens. Sportverenigingen hebben het aanbod ontvangen om advies van een energiecoach te ontvangen en eventuele begeleiding bij subsidieaanvraag. De gemeente is met individuele scholen aan de slag en in gesprek over energiebesparing en energieopwekking. Winkeliers hebben in 2016 energiebesparingsadvies kunnen ontvangen van een energiecoach. De dag van de duurzaamheid was gericht op al deze groepen door ze te betrekken bij de activiteiten en te vragen om input.

Bodem

Voor verschillende locaties is gekeken naar de bodemkwaliteit in relatie tot de (her)ontwikkelingen in de openbare ruimte. Hoe kan de gemeente Maassluis zo duurzaam mogelijk de ontwikkelingen stimuleren maar ook de stad leefbaar houden in de toekomst. Zo is in 2016 de Nota bodemkwaliteit vastgesteld. Met deze nota en de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten kan bij ontwikkellocaties direct gekeken worden waar grond naar toe kan dat over is. Deze nota is gezamenlijk met de gemeente Vlaardingen opgesteld en wordt erkend door omliggende gemeenten zoals Schiedam, Rotterdam, Hellevoetsluis en Westvoorne. Hergebruik van grond wordt op deze manier gestimuleerd. Deze kaart wordt gedigitaliseerd zodat deze vanaf 2017 online in te zien is voor iedereen.

Geluid

In 2016 is er veel aandacht geweest voor de ontwikkelingen buiten de gemeente Maassluis die impact kunnen hebben op het leefklimaat. Voor de ombouw van de Hoekse lijn zijn nieuwe geluidsproductieplafonds vastgesteld, maar is ook afgesproken dat er geluidswerende voorzieningen gerealiseerd worden. Er is periodiek overleg tussen inwoners van Maassluis die overlast ervaren van de A20 en de gemeente. Er is gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden om de bestaande geluidswal langs de A20 uit te breiden.

Externe veiligheid

In 2016 is een vooraankondiging gedaan van baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Waterweg. Bij de voorgenomen baggerwerkzaamheden wordt door de gemeente vanaf het begin vinger aan de pols gehouden qua eventuele toename van risico’s. Dankzij de baggerwerkzaamheden kunnen er in de toekomst grotere schepen door de Nieuwe Waterweg. Grotere schepen kunnen ook meer lading vervoeren waardoor er een groter risico is.

Advisering projecten, bestemmingsplannen en ontwikkelingen

Voor de bestemmingsplannen is er een milieutoets uitgevoerd, maar ook bij initiatieven wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om de ontwikkeling te stimuleren c.q. te bevorderen. Projecten waaraan gewerkt is in 2016 betreffen onder andere de Kade, Het Balkon, Stationspleinen van de Hoekse Lijn, Koningshoek, Sluispolder, Wilgenrijk en de voorgenomen gaswinning in Maassluis.

Netwerk Duurzaam Maassluis

De gemeente heeft sinds september 2016 vier bijeenkomsten georganiseerd voor het netwerk Duurzaam Maassluis in de bibliotheek.

Verbindingen

De betrokken partijen zoals Hoogheemraadschap van Delfland en omliggende gemeenten zijn druk doende met het meer op elkaar afstemmen van water, riolering en groen thema's. We krijgen steeds meer te maken met piekbuien, hittestress, wateroverlast en droogte. We kunnen dat niet alleen oplossen vanuit één gemeente en werken in netwerkverbanden met het NAD, OAS en CoP (community of practise van Klimaatadaptatie). Een klimaatbestendige stad is toekomstgericht. De schoolpleinen en sportvelden doen mee om een betere drainage te regelen en de inrichting van een verhard plein met groen en robuuste speelelementen daarvoor in de plaats terug te brengen. Leuke voorbeelden zijn basisschool de Groene Hoek en de Regenboog. Zij zijn in 2016 gestart met het ontwerp en zullen dit in 2017 realiseren.