Overzicht incidentele baten en lasten

Conform het BBV vermelden wij de overzichten 'incidentele baten en lasten' en 'incidentele reserve mutaties'.

Door inzicht in de incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente en de meerjarenraming.  Bij de rekening wordt nagegaan of de invloed van de onttrekkingen aan en stortingen in Onvoorzien beperkt blijft tot 2016 en of deze geen effect hebben op volgende jaren.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Structureel is in principe langer dan drie jaar.

Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten bij structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of toekenningsbesluit zijn incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan drie jaar. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financiering- of dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekking uit daartoe toereikende bestemmingsreserves gedurende een periode van minimaal drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten.

In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten (mutaties op onvoorzien) in 2016. Hierbij zijn tevens zaken opgenomen die bekend zijn geworden na het opstellen van de laatste bestuursrapportage (ultimo november 2016).

Bedragen (x € 1.000)

Programma

B 2016

R 2016

Incidentele lasten

Extra dotatie voorziening pensioenen wethouders

1

0

160

Extra dotatie voorziening nabestaanden wethouders

1

0

11

Vergoeding verhuiskosten en dubbele woonlasten

1

13

13

Onderzoek politiepost

1

19

19

Vervroegde afschrijving vleugel stadhuis

1

209

209

Vervroegde afschrijving kademuur

3

636

636

Aanschaf elektrische fietsen (subsidie)

3

17

17

Landelijke Sinterklaasintocht

3

390

390

Naheffing energielasten 2014/2015

3

0

88

Opvanglocaties statushouders

4

185

197

Nabetaling BBZ 2015

5

0

33

Arboveiligheid en aanlichten toren Groote kerk

6

92

92

Interim-management Koningshof

6

65

75

Tentoonstelling Sinterklaas

6

0

17

Personele kwesties

7

226

429

Onderzoek risico, inventarisatie & evaluatie (RIE)

7

29

29

Reservering IKB 7 maanden vakantiegeld

alle

433

433

Totaal incidentele lasten

2.314

2.848

Incidentele baten

Vrijval voorziening oud werknemer en WW verplichting

1

0

352

Definitieve afrekening liquidatie Stadsregio Rotterdam

1

153

153

Vrijval schadeloosstelling

2

343

343

Vrijval voorzienbare tekorten MPG '17

2

18

18

Hogere opbrengst bouwleges

2

675

645

Subsidiebijdrage elektrische fietsen

3

17

17

Gemeentelijk versnellingsarrangement (gva)

4

82

90

Vrijval balanspost WWB/participatie

5

267

267

Verkoop pand Tulpstraat

7

130

130

Onderuitputting kapitaallasten Spectrum

7

122

122

Verhoogde asielinstroom (september circulaire '16)

4/5/7

322

322

Gemeentefonds-afrekening voorgaande jaren

7

157

149

Totaal incidentele baten

2.286

2.608

Incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

Bedragen (x € 1.000)

Programma

Reserve

B 2016

R 2016

Incidentele stortingen in 2016

Virtuele werkplekken

alle

Automatisering

65

65

Stortingen overlopende posten

4/7

Overlopende posten

82

566

Storting onderhoud Stadhuis/Dukdalf

1

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

420

420

Wegonderhoud/Marelplein

3

Onderhoud wegen

1.384

1.384

Exploitatiesaldo Dijkpolder

2

Projecten gewone dienst

-

39

Storting vullen nieuwe reserve

5/7

Participatie

550

550

Diverse stortingen Wmo en jeugd

4/7

Innovatie Sociaal domein

1.102

1.102

Doorbelasting overhead

alle

Organisatieonwikkeling

250

250

Totaal incidentele stortingen

3.853

4.376

Incidentele onttrekkingen in 2016

Marelplein

2

Algemene reserve

650

652

Maatschappelijke opvang/techniekmenu

4

Overlopende posten

83

69

Openbaar gebied Koningshoek

2

Onderhoud wegen

1.588

1.588

Onderzoek doordecentralisatie

4

Onderwijshuisvesting

13

13

Doorbelasting overhead

3

Reiniging

198

198

Herbestemming Fenacoliuslaan

2

Projecten gewone dienst

15

11

Investeringsubsidie VDL

6

Uitvoering sportnota

3

3

BUIG

4/7

Participatie

100

100

Bestedingsplan res. inburgering

5/7

Inburgering

12

12

Combinatiefunctie

6

Combinatiefunctie

34

34

Bestemming resultaat 2015

Onttrekking rekeningresultaat 2015

477

477

Totaal incidentele onttrekkingen inclusief resultaat 2015

3.173

3.157

Totaal incidentele mutaties reserves

680

1.219

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het negatieve rekeningresultaat 2016 (€ - 0,1 miljoen) voor € 7,2 miljoen wordt veroorzaakt door incidentele tegenvallers en € 5,8 miljoen door incidentele meevallers. Het nadelig rekeningresultaat wordt dus negatief beïnvloed door € 1,4 miljoen hogere incidentele lasten dan baten.
Er resteert daarnaast nog een positief saldo van € 1,3 miljoen dat niet aangemerkt wordt als ‘incidenteel’ volgens de definitie van het BBV. Budgetverschillen op activiteiten bij structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel” en worden niet als incidenteel aangemerkt.

Per saldo worden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Er is dus sprake van een materieel evenwicht.