Rapportage rechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig. In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtsmatigheid. De gemeenteraad heeft op 6 december 2016 het controleprotocol 2016 vastgesteld. Hiermee zijn de reikwijdte, het normenkader en de rapportage-aspecten rondom de controle van de jaarrekening door de accountant bepaald.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het controleprotocol 2016.

Goedkeuringstolerantie

De goedkeuringstolerantie is de norm voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te geven controleverklaring. Wanneer de geconstateerde onzekerheden en/of fouten binnen het vastgestelde bedrag blijven (gebaseerd op een percentage van het totaal van de lasten) is het oordeel van de accountant dat de jaarrekening en bijbehorende balansmutaties getrouw en rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (Bapg) bepaalt dat de goedkeuringstolerantie ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1% van de totale lasten van de gemeente bedraagt. Ten aanzien van onzekerheden in de controle bedraagt de goedkeuringstolerantie 3% van de totale lasten.

Het totaal van de lasten van de jaarrekening 2016 van de gemeente bedraagt € 94,6 miljoen. Op basis hiervan betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening tot € 946.000 en een totaal aan onzekerheden tot € 2,8 mln. de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen beïnvloeden.
In het controleplan heeft de accountant aangegeven dat zij zelf daarnaast nog een marge inbouwen voor onontdekte fouten en onzekerheden, omdat zij met deelwaarnemingen werken. Zij gaan hierbij uit van 65%. Dit betekent voor fouten een bedrag van € 615.000 en voor onzekerheden € 1,82 miljoen.

Rapportagetolerantie

In het controleprotocol is de rapportagetolerantie bepaald op een vast bedrag van € 50.000. Dit houdt in dat fouten en onzekerheden gelijk aan of boven € 50.000 worden opgenomen in het rapport van bevindingen van de accountant.

Beoordeling begrotings(on)rechtmatigheid

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen per programma opgenomen met vermelding van de categorie waarin de overschrijdingen zijn in te delen (voor de categorieën zie het controleprotocol 2016, pagina 8).

Bedragen (x € 1.000)

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

Meer uitgegeven

(R)echtmatig / (O)nrechtmatig

1. Burger, bestuur & veiligheid

961

1.069

108

R

3. Beheer en duurzaamheid

319

656

336

R

Toelichtingen per programma

Burger, bestuur en veiligheid

De overschrijding van € 108.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de storting in de voorziening pensioenen wethouders. Door de verlaging van de rekenrente is deze storting noodzakelijk om het doelvermogen te verhogen. Dit betreffen kostenoverschrijding met uitgaven die passen binnen het bestaande beleid en had niet eerder kunnen worden geconstateerd.

Beheer en duurzaamheid

Op dit programma bestaat een overschrijding van € 336.000. Dit heeft diverse oorzaken:

Groenvoorziening

In verband met vacatures bij de groenvoorziening is extra ingehuurd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het inhuurbudget met € 183.000. Dit wordt gecompenseerd door het feit dat er minder personele lasten aan het product Groen zijn toegerekend. De inhuur wordt gecompenseerd in het totale personeelsbudget en telt niet mee in het oordeel van de rechtmatigheid. Zie ook paragraaf Bedrijfsvoering.
Daarnaast is er voor circa € 45.000 meer groenonderhoud uitbesteed dan geraamd. Dit betreft een kostenoverschrijding met uitgaven die passen binnen het bestaande beleid en deze had niet eerder kunnen worden geconstateerd.

Begraafplaats

Naast enkele kleine afwijkingen is bij de begraafplaatsen een overschrijding op de kapitaallasten van € 50.000. Deze overschrijding valt in de categorie van kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden in hogere kapitaallasten in volgende jaren (G2) en telt niet mee in het oordeel.
Daarnaast bestaat er een overschrijding op onderhoud, goederen en overige diensten van € 60.000. Beide hebben bijna volledig te maken met de realisatie van de nieuwe begraafplaats inclusief de aula, die in de loop van 2016 opgeleverd is. Een indicatie van deze overschrijding is gemeld in het eindejaarsbericht en telt derhalve niet mee in het oordeel van de rechtmatigheid.

Investeringen

De investeringen met betrekking tot de aanleg van de nieuwe begraafplaats en de bouw van de aula laten een overschrijding zien ten opzichte van de raming van € 104.000. Deze overschrijding valt in de categorie van kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden in hogere kapitaallasten in volgende jaren (G1) en telt mee in het oordeel.

Beoordeling rechtmatigheid

Elke overschrijding van de begroting is in principe onrechtmatig. Echter, niet elke overschrijding telt mee in het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid. Geconcludeerd kan worden dat alleen in het geval van de investeringen met betrekking tot de begraafplaats sprake is van onrechtmatigheid van € 104.000, die meetelt in het oordeel van de accountant.