Toelichting passiva

Vaste schulden

Leningen (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Binnenlandse pensioenfondsen/verzekeringsinstelling

Binnenlandse banken en ovg financiële instellingen

46.612

52.273

Openbare lichamen als bedoeld in art. 1.a Wet fido

7.000

7.000

53.612

59.273

De mutatie in het saldo wordt veroorzaakt door de aantrekking van een vaste geldlening van € 10 miljoen. De reguliere aflossingen over 2016 bedragen € 4,3 miljoen en de rente over 2016 bedraagt € 1,4 miljoen en is verantwoord op de kostenplaats kapitaallasten.