Toelichting activa

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Aflossingen

Boekwaarde

(x € 1.000)

31-12-2015

rubricering

deringen

deringen

31-12-2016

Leningen woningbouwcorporaties

1.513

40

1.473

Overige langlopende leningen

3.852

100

481

3.471

Aandelen in gem.regelingen

1.426

1.426

Overige uitzettingen > 1 jaar

17

10

13

14

Bijdragen aan activa

in eigendom van derden

210

-210

7.018

-210

110

534

6.384

Met ingang van het verslagjaar 2016 worden de bijdragen aan activa in eigendom van derden verantwoord onder de immateriële vaste activa. Dit wordt weergegeven in de kolom 'herrubricering'. In het verslagjaar 2015 werden deze kosten nog verantwoord onder de financiële vaste activa.