Toelichting passiva

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's

3.793

3.151

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

261

333

Door derden beklemde middelen

1.043

1.113

5.097

4.597

Stand en verloop voorzieningen

Het verloop in 2016 wordt in het volgende overzicht per voorziening weergegeven.

bedragen x € 1.000
Nr.OmschrijvingSaldo per 1/1StortingOnttrekkingSaldo per 31/12
Voorzieningen
A.90100Voorziening pensioenen wethouders2.385310-532.642
A.90101Voorziening bovenmatig verlof79-1267
A.90102Voorziening oud werknemers46936-41490
A.90103Voorziening wachtgeld wethouders16194-132123
A.90104Voorziening baggerwerk binnenhaven24973321
A.90107Voorziening bodemsan overgedr gronden48150
A.90108Voorziening renovatie rioolgemalen316-3160
A.90114Voorziening bewegwijzering119-812
A.90115Voorziening uitkering nabestaanden22517-13229
A.90118Voorziening parkeerfonds 20061099117
A.90121Voorziening riolering1.043-98945
Totaal Voorzieningen5.096548-1.0474.597
Voorzieningen (activa)
A.90111Voorziening debiteuren2327-4235
A.90112Voorziening bijstandsvorderingen1.147-1.1470
A.90113Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)1.02926-181.036
Totaal Voorzieningen (activa)2.40932-1.1701.271

Voorziening pensioenen wethouders

Voor de pensioenverplichtingen van zittende en voormalige wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, is een voorziening gevormd. De hoogte van de verplichting wordt jaarlijks op basis van actuariële berekeningen bepaald. Voor het jaar 2016 heeft er naast de reguliere jaarlijkse storting van € 150.000 nog een extra storting van € 160.000 plaatsgevonden als gevolg van wijzigingen in de rekenrente.

Voorziening bovenmatig verlof

In het verleden is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verlof te sparen voor opname in de toekomst. In 2016 hebben medewerkers met een spaarverlofcontract verlof opgenomen wat resulteert in een onttrekking van € 12.000 .

Voorziening oud werknemers

In specifieke gevallen zijn vertrekregelingen overeengekomen en/of WW-verplichtingen ontstaan. In 2016 heeft dit geresulteerd in een storting van € 36.000 en een vrijval van de voorziening met een bedrag van € 414.000.

Voorziening wachtgeld wethouders

Voor de wachtgeldverplichting van (voormalige) wethouders is een voorziening gevormd. In 2016 heeft er een storting van € 93.500 en een onttrekking van € 132.000 plaatsgevonden. De voorziening is toereikend om aan de geldende wachtgeldverplichtingen te kunnen voldoen.

Voorziening baggerwerk binnenhaven

Periodiek vinden baggerwerkzaamheden plaats (gemiddeld eens per 3 à 4 jaar). Op basis van de resultaten van de jaarlijkse peilingen die in opdracht van de gemeente worden verricht, wordt bepaald of baggerwerk noodzakelijk is. De kosten fluctueren en zijn sterk afhankelijk van de mate van verontreiniging van het slib. Dit bepaalt namelijk waar het slib moet worden opgeslagen c.q. afgevoerd. Ook de hoeveelheid bagger kan verschillen, afhankelijk van het aantal scheepsbewegingen in de haven en de sterkte van de stromingen. Ter dekking van de kosten van deze baggerwerkzaamheden is deze voorziening ingesteld. De jaarlijkse storting bedraagt € 72.605.

Voorziening renovatie rioolgemalen

De voorziening (primo 2016: € 316.000) voldoet niet meer aan de criteria van een voorziening en op voorstel van de accountant is het bedrag overgeboekt naar vooruit ontvangen bedragen.

Voorziening bodemsanering overgedragen gronden

Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.  De rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening bewegwijzering

Jaarlijks wordt er een vast bedrag gestort in de voorziening om het jaarlijkse onderhoud te kunnen doen.

Voorziening uitkering nabestaanden

Deze voorziening is opgehoogd vanwege de aanpassing van de (reken) rente en er heeft in 2016 uitkeringen plaatsgevonden in verband met weduwen- en wezenpensioen.

Voorziening parkeerfonds 2006

Dit betreft de storting van de (wettelijke) rente. Wanneer de voorziening niet binnen tien jaar wordt ingezet, dient het bedrag (inclusief de wettelijke rente) te worden teruggegeven aan diegene die een bedrag in het fonds heeft gestort.

Voorziening riolering

Gedurende het begrotingsjaar 2015 heeft de commissie BBV in een notitie (Notitie Riolering, november 2014) nadere richtlijnen gesteld hoe er omgegaan moet worden met bijdragen van derden ten behoeve van de exploitatie van de riolering. Conform die nieuwe richtlijnen is de egalisatiereserve Riolering per ultimo 2014 via een directe balansmutatie omgezet in een voorziening Riolering op basis van artikel 44 lid 2 van het BBV. Deze voorziening zorgt er voor dat de middelen die bij de burger in rekening gebracht worden ten behoeve van het in stand houden van riolering, alleen met dat doel ingezet worden. Verschillen in de jaarlijkse exploitatie worden met de voorziening vereffend.

Voorziening debiteuren

Een bedrag van € 4.000 aan oninbare vorderingen is afgeboekt. Verder heeft er een dotatie van € 7.000 plaatsgevonden voor mogelijke oninbare vorderingen op de debiteuren.

Voorziening bijstandsvorderingen

Per 1 januari 2016 zijn de debiteuren inzake uitkeringen en de voorziening bijstandsvorderingen overgedragen aan Stroomopwaarts MVS.

Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)

Met het MPG 2017, dat vastgesteld is in 2016, is het voorzienbare tekort voor Kapelpolder en Noorddijk-Geerkade met € 12.000 naar beneden bijgesteld tot in totaal € 1,036 miljoen. In 2016 is ook rente toegevoegd aan de voorzieningen, omdat het voorzienbare tekorten zijn die op basis van een contante waarde zijn bepaald.