Verloop investeringen, incl. restantkredieten

Tabel investeringen per programma

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Burger, Bestuur en Veiligheid

54

23

32

0

0

32

Ontwikkeling en Economie

54

61

-7

7

0

0

Beheer en Duurzaamheid

22.717

12.968

9.749

79

-709

9.118

Zorg, Jeugd en Onderwijs

3.752

1.088

2.664

0

-23

2.641

Werk en Inkomen

8

8

0

0

0

0

Sport en Cultuur

4.156

1.262

2.895

0

-98

2.797

Middelen

3.620

1.800

1.820

28

-137

1.710

Totaal

34.362

17.210

17.152

114

-968

16.298

Realisatiepercentage

Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal budget beschikbaar geweest van € 34,4 miljoen (kolom investering volgens planning). Een deel van dit bedrag, circa € 10,9 miljoen is in eerdere jaren reeds uitgegeven. Dit komt met name voor bij investeringen in de riolering en de kademuren. Uitvoering van deze projecten loopt regelmatig over meerdere boekjaren heen. Echter, zolang de investering nog niet is afgerond, wordt het gehele investeringsbedrag meegenomen in het overzicht. Per saldo resteert er een bedrag van € 23,5 miljoen om uit te geven in 2016.

Van dit totaalbedrag van € 23,5 miljoen is in 2016 een bedrag van bijna € 6,3 miljoen besteed. Het bestedingspercentage komt uit op 27%. Dit percentage ligt lager dan vorig jaar (2015: 36%).

Het bedrag aan restantkredieten, inclusief de bij- en aframingen in deze Jaarrekening, dat overgeheveld dient te worden naar 2017 bedraagt € 16,3 miljoen. Hierover neemt de gemeenteraad een besluit bij het vaststellen van de jaarstukken 2016.

Alsnog beschikbaar te stellen kredieten / wijzigen bestaande kredieten

bedragen x € 1.000

Krediet

Omschrijving

Saldo 2016

Programma Ontwikkeling en Economie

Voorbereidingskrediet Lidl

7

Subtotaal

7

Programma Middelen

Heldringstraat, LED-verlichting en scheidingswand

19

Subtotaal

19

Programma Ontwikkeling en Economie

De overschrijding op het voorbereidingskrediet Lidl, Steendijkpolder moet bijgeraamd worden. In juli 2016 is er met Lidl Nederland GmbH een anterieure overeenkomst afgesloten. De kosten worden hiermee gecompenseerd door de Lidl.

Programma Middelen

In 2016 heeft er een versnelling van duurzaamheidsmaatregelen plaatsgevonden door een gedeelte van de investering in 2017 uit de Roadmap naar voren te halen. Hiervoor is de verlichting in het pand van de gemeentewerf voorzien van LED-verlichting en is er een scheidingswand geplaatst.  

Bij- en aframen van af te sluiten kredieten

In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de afgeronde kredieten bij- of af te ramen en af te sluiten. Onder de tabel wordt een korte toelichting gegeven per onderwerp. Negatieve bedragen vertegenwoordigen een overschot op het krediet. Positieve bedragen betekenen een overschrijding. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2017 en verder, zullen via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief worden verwerkt.

bedragen x € 1.000

Krediet

Omschrijving

Saldo ultimo 2016

Programma Ontwikkeling en Economie

Herinrichting Binnenstad

0

Subtotaal

0

Programma Beheer en Duurzaamheid

Aanleg Coppelbrug

-288

Renovatie Weddebrug

4

Vervanging remmingswerken '16

15

Reiniging, Vervanging ondergrondse containers huisvuil

9

Reiniging, Diverse containers milieustraat

-3

Riolering, Overstortleiding gemaal Weverskade

-53

Riolering, Overstortleiding gemaal Wouwermanstraat

57

Riolering, V v Goghlaan / Breitnerstraat / W Marislaan

-35

Riolering, Vermeerlaan / Jan Steenstraat (verkenning)

-242

Riolering, Frans Halslaan e.o. (verkenning)

15

Riolering, Rehabilitatie Fenacoliuslaan

2

Riolering, Sluispolder West fase 1 (deels)

18

Riolering, Binnenstad deelplan A (pilot)

-130

Subtotaal

-631

Programma Zorg, Jeugd en Onderwijs

Steendijkpoldercomplex, dak

-20

Haydnlaan 3, inbraakbeveiliging

-2

ICT-infrastructuur Wijkteam

-1

ICT Wijkteam

0

Subtotaal

-23

Programma Sport en Cultuur

Schuurkerk, kapconstructie

0

Asfaltverhardingen complex Sportlaan / VDL

-71

Beregeningsinstallatie MSV

-18

Sleepvaartmuseum, verlichting

-8

Renovatie kunstgras CKC

-1

Subtotaal

-98

Programma Middelen

Stadhuis, elektrische installaties

3

Stadhuis, roadmap energie

6

Stadhuis, hoofdverdeelkast elektra

-2

Automatiseringskosten Financien

-118

Upgrade Decade Financials 4.0

-18

Subtotaal

-129

Totaal

-881

Toelichting (negatieve bedragen vertegenwoordigen een overschot op het krediet)

Programma Beheer en Duurzaamheid

De aanleg van de Coppelbrug is afgerond en de lasten zijn € 288.000 lager dan geraamd. In voorgaande jaren is een additioneel krediet beschikbaar gesteld van € 1 miljoen, waarbij de kapitaallasten gedekt werden door een verlaging van het exploitatiebudget Wegen. Deze aframing/ per saldo lagere kosten zorgen ervoor dat een deel van die verlaging weer teruggedraaid wordt.

Bij de rioleringskredieten kan een bedrag van in totaal € 368.000 afgeraamd worden. De twee grootste verschillen betreffen het project Vermeerlaan / Jan Steenstraat, waar alleen de verkenning is uitgevoerd en de pilot deelplan A in de Binnenstad. De uitvoering van de Vermeerlaan / Jan Steenstraat wordt in de programmering opnieuw opgenomen op een meer geschikt moment. In de binnenstad is een pilot uitgevoerd in deelplan A. De rest van deelplan A en de opvolgende plannen B, C en D zijn al opgenomen in het programma voor de komende jaren.

Programma Zorg, Jeugd en Onderwijs

Voor het Steendijkpoldercomplex is eerder een investeringskrediet (€ 545.000) beschikbaar gesteld voor de dakrenovatie. Hier is gedurende het verslagjaar uitvoering aan gegeven en inmiddels is het werk opgeleverd. Het restantsaldo (€ 19.619) kan worden afgeraamd en het krediet kan worden afgesloten. De nieuwe investeringen (verbouwing en ICT-inrichting) met betrekking tot wijkteam Haydnlaan hebben in 2016 plaatsgevonden en het wijkteam is inmiddels operationeel vanuit deze locatie. Op het gebied van ICT behoefde op het ene krediet iets meer uitgegeven te worden en op de andere minder, vandaar de voorgestelde bij- en aframing. Aangezien de werkzaamheden allemaal zijn afgerond, kunnen de kredieten worden afgesloten.

Programma Sport en Cultuur

Met betrekking tot de voormalige theatervoorziening Schuurkerk is in 2016 uitvoering gegeven aan de geraamde investering kapconstructie. Het werk is conform de raming uitgevoerd, waardoor een bij- of aframing niet benodigd is; het krediet (02016) wordt afgesloten.

De asfaltverhardingen in de omgeving van de Sportlaan (bij de voetbal- en de schietvereniging) zijn vervangen voor een lager bedrag dan begroot. Dit bedrag wordt afgeraamd en het krediet gesloten. De beregeningsinstallatie bij MSV hoeft niet meer vervangen te worden. Er is immers een kunstgrasveld gerealiseerd.

Er resteerde vanuit 2014 nog een krediet met betrekking tot de verlichting van het sleepvaartmuseum. Hieraan is in 2016 de laatste hand gelegd, waardoor het krediet (02146) kan worden afgesloten en het saldo (€ 7.843) worden afgeraamd.

Programma Middelen

De update van het financieel pakket en de aanschaf van de software voor de planning- en controldocumenten is niet geactiveerd. Er is namelijk sprake van jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten en eenmalige implementatiekosten. Ter dekking van deze uitgaven is  gekozen om de kapitaallasten van enkele kredieten (02226 en 02933) af te ramen en toe te voegen aan het automatiseringsbudget van Financiën. Ook is het aantal licenties van een andere financiële applicatie verlaagd om de uitgaven te kunnen dekken.

Over te brengen restantkredieten van 2016 naar 2017

Een aantal investeringen uit 2016 (en eerder) loopt door in 2017 (en mogelijk volgende jaren). Deze kredieten zijn in eerdere jaren voor deze investeringen door de raad beschikbaar gesteld. Om formele redenen wordt om instemming gevraagd voor het overbrengen van deze kredieten naar 2017 voor een totaalbedrag van € 16,3 miljoen zodat de investeringen in 2017 en verder rechtmatig kunnen worden afgerond.

Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur. Bij het samenstellen van het investeringsprogramma wordt uitgegaan van de economische levensduur, in sommige gevallen is deze korter dan de technische.

Van de belangrijkste over te hevelen investeringskredieten volgt hieronder een toelichting per programma:

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Burgerdiensten

32

0

32

0

0

32

Griffie

8

8

0

0

0

0

Integraal veiligheidsbel en openb orde

15

15

0

0

0

0

urger, bestuur en veiligheid

54

23

32

0

0

32

Toelichting

Burgerdiensten (€ 32.000)
Er is voor gekozen de kasregisters bij het Publiekscentrum vooralsnog niet te vervangen. In 2017 wordt beoordeeld of de investering wordt gepleegd of dat vervanging op een later moment in het investeringsprogramma kan worden opgenomen.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Stadsvernieuwing en -ontwikkeling

20

27

-7

7

0

0

Overige volkshuisvesting

34

34

0

0

0

0

Grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

Overige grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

Ontwikkeling en economie

54

61

-7

7

0

0

Toelichting

Op dit programma zijn er geen kredieten die overgeheveld moet worden naar 2017.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Wegen, straten, pleinen en verkeersaders

1.466

594

872

0

0

872

Bruggen, tunnels en viaducten

2.834

1.944

890

-126

-158

606

Verkeersregelingen

579

249

330

0

0

330

Meetstation tbv gladheidsbestrijding

21

21

0

0

0

0

Openbare verlichting

562

434

128

0

0

128

Havens

2.686

253

2.433

14

0

2.447

Waterkering en afwatering

900

267

633

0

0

633

Verwijderen huishoudelijk afval

43

49

-6

9

-3

0

Riolering

7.640

3.699

3.941

181

-547

3.575

Begraafplaats

5.319

5.423

-104

0

0

-104

Wagenpark

417

30

387

0

0

386

Machinepark

251

5

246

0

0

246

Beheer en duurzaamheid

22.717

12.968

9.749

79

-709

9.118

Toelichting

Wegen, straten en pleinen (€ 872.000)
Dit betreft onder andere een restantkrediet voor de herinrichting van de buitenruimte bij de stations in verband met de ombouw van de Hoekse lijn is een krediet beschikbaar. Dat project is in volle gang en wordt afgerond in 2017. Het saldo dient meegenomen te worden naar 2017. Daarnaast is er een krediet beschikbaar voor een langzaam verkeer verbinding van station Maassluis naar de veerstoep. Op dit vlak is nog geen ontwikkeling. Hier wordt afgewacht op de ontwikkelingen rond De Kade.

Bruggen, tunnels en viaducten (€ 606.000)
De projecten mechanisering van de Lijndraaiersbrug en vervanging van twee bruggen over de Weverskade zijn in uitvoering en de beschikbare restantkredieten daarvoor, dienen meegenomen te worden naar 2017.

Verkeersregelingen (€ 330.000)
Er was krediet beschikbaar om verkeersregelinstallaties te vervangen in 2016. Deze vervanging heeft nog niet plaatsgevonden, maar is wel noodzakelijk en het restantkrediet dient overgeheveld te worden naar 2017.

Openbare verlichting (€ 128.000)
Het jaarlijkse krediet met betrekking tot de vervanging van openbare verlichting is nog niet geheel uitgegeven. Er is pas op de plaats gemaakt in verband met de oplevering van het beheerplan en de besluitvorming met betrekking tot verduurzaming van de openbare verlichting. Het bedrag wordt meegenomen naar 2017 om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe beheerplan dat in 2017 vastgesteld wordt.

Havens (€ 2,4 mln.)
Dit betreft restantkredieten voor de kademuur ST aan de Heldringstraat en kademuur PQ achter de Noorddijk. Voor beide projecten wordt nog gewacht op definitieve besluitvorming.

Waterkering en afwatering (€ 633.000)
Er lopen nog twee projecten met betrekking tot kademuren in de binnenstad waarvoor restantkredieten beschikbaar zijn. Het gaat om de Goudsteen en de Wip. De voorbereiding is in volle gang en uitvoering vindt op korte termijn plaats. De kredieten moeten overgeheveld worden naar 2017.

Riolering (€ 3,6 mln.)
Dit bedrag is een totaal van onderhanden rioleringswerk zoals in Sluispolder-West, Sluispolder-Oost, Taanschuurpolder en Steendijkpolder. Daarnaast betreft het enkele afkoppelprojecten, gereserveerde waterplan middelen en investeringen in gemalen. Rioolgerelateerde projecten lopen vaak over meerdere jaren en via deze weg wordt dan ook voorgesteld om deze over te hevelen naar 2017.

Begraafplaats (€ -104.000)
Bij de realisatie van de nieuwe begraafplaats en de aula is een overschrijding op het beschikbare krediet gerealiseerd. Begin 2017 vindt de financiële afrekening plaats en zal besluitvorming in het college plaatsvinden. Daarna zal de raad separaat geïnformeerd worden.

Wagen- en Machinepark (€ 386.000 en € 246.000)
Dit betreft uitgestelde investeringen in het wagen- en machinepark. Er is afgewacht met vervanging van het wagenpark tot besluitvorming over de toekomst van het stadsbedrijf volledig was. Het gaat hier met name om enkele grote investeringen zoals een nieuwe veegmachine en een drietal tractoren. De geplande vervangingen worden in 2017 en 2018 uitgevoerd.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Basisonderwijs, huisvesting

2.583

189

2.394

0

0

2.394

Inrichting wijkteam Haydnlaan

262

233

29

0

-4

26

Multifunctionele accommodaties

907

666

241

0

-20

221

Zorg, jeugd en onderwijs

3.752

1.088

2.664

0

-23

2.641

Toelichting

Basisonderwijs, Huisvesting (€ 2,4 mln.)
Het bedrag voor het nieuw schoolgebouw, dat gerealiseerd wordt in Sluispolder-West, is gedurende het verslagjaar conform besluitvorming (ingesloten in kolom ‘volgens planning’) opgehoogd. De tot nu toe gemaakte kosten zijn beperkt, maar zullen nu de bouw weer voortvarend is opgepakt, de komende tijd toenemen. Daar de verwachte oplevering eind 2017 geschied, is het nodig dat het restantsaldo overgeheveld wordt.

Wijkteam Haydnlaan (€ 26.000)
Eén van de vier eerder geraamde investeringen voor dit pand wordt in 2017 uitgevoerd, vandaar dat het bedrag ultimo 2016 overgeheveld dient te worden.

Multifunctionele accommodaties (€ 221.000)
Twee investeringen voor het Steendijkpoldercomplex (houten vloerdraagconstructies en dubbelglas) worden volgend jaar in uitvoering genomen, het is dan ook noodzakelijk om het saldo over te hevelen naar 2017.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Hosting facilitair/Div Sow

8

8

0

0

0

0

Werk en inkomen

8

8

0

0

0

0

Toelichting

Op dit programma zijn geen kredieten die overgeheveld moet worden naar 2017.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Binnensportaccommodatie

1.735

179

1.556

0

0

1.556

Zwembad

412

155

257

0

0

257

Buitensportaccommodaties

1.729

741

988

0

-90

898

Theatervoorzieningen

204

132

72

0

0

72

Gemeentemuseum

0

0

0

0

0

0

Ov voorzieningen monumenten en kunst

42

34

8

0

-8

0

Hist. gebouwen, molens en carillon

34

20

14

0

0

14

Sport en cultuur

4.156

1.262

2.895

0

-98

2.797

Toelichting

Binnensportaccommodaties (€ 1,6 mln.)

Er wordt een nieuwe sportzaal gerealiseerd in Sluispolder-West. Oplevering vindt naar verwachting eind 2017 plaats, vandaar dat nodig is om het saldo ultimo 2016 over te hevelen naar 2017.

Zwembad (€ 257.000)
In afwachting van besluitvorming over investeren in een aantrekkelijkere accommodatie, wordt de som van het saldo van de restantkredieten en de geraamde investeringen voor 2016 overgeheveld naar 2017.

Buitensportaccommodaties (€ 898.000)
Dit betreft een aantal uitgestelde investeringen in buitensportaccommodaties, zoals de renovatie van de verhardingen op enkele complexen, de renovatie van een tweetal kunstgrasvelden en de renovatie van enkele sportvelden en verlichtingsinstallaties. Uitvoering zal in 2017 plaatsvinden, zodat de kredieten overgeheveld zullen moeten worden.

Theatervoorzieningen (€ 72.000)
Voor twee investeringen met betrekking tot de voormalige theatervoorziening Schuurkerk (riolering vervangen en voegwerk gevels) is het nodig dat het totaalbedrag wordt overgeheveld naar 2017, omdat dan de werkzaamheden worden uitgevoerd (gevels) en onderzoek ernaar (riolering) wordt gedaan.

Historische gebouwen, molens en carillon (€ 14.000)
De geraamde investering voor 2016 (muurplaat) aan het Douanehuisje wordt in 2017 uitgevoerd, vandaar dat het bedrag doorgeschoven moet worden naar volgende jaar.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Beleggingen, bezittingen & ov finan midd

732

732

0

0

0

0

Huisvesting

1.276

550

726

28

-2

752

Algemene kosten

169

49

121

0

0

121

Automatisering

367

46

321

0

-136

185

Indirecte automatiseringskosten

1.008

356

653

0

0

653

Overige accommodaties

67

67

0

0

0

0

Middelen

3.620

1.800

1.820

28

-137

1.710

Toelichting

Huisvesting (€ 752.000)
Het saldo aan restantkredieten wordt grotendeels veroorzaakt de aanwezigheid van een krediet voor de aanpassing van het stadhuis door de komst van een politiepost. Verder zal de investering voor gevelbehandeling worden ingezet, nadat bekend is wanneer het schilderwerk van het stadhuis plaats kan gaan vinden.

Algemene Kosten (€ 121.000)
Er heeft in 2016 geen vervanging van digitale archiefopslag en microverfilming plaats gevonden, omdat dit nog niet nodig bleek te zijn of in afwachting is van welke keuze gemaakt wordt in het archiveren van informatie door toepassing van e-depot.

(Indirecte) automatiseringskosten (€ 185.000 en € 653.000)
In 2016 hebben er nauwelijks investeringen plaatsgevonden op het gebied van computerapparatuur, automatiseringskosten, netwerkcomponenten en ICT infrastructuur. Dit omdat er wordt toegewerkt naar een virtuele werkplek. De inrichting van de virtuele werkplek brengt flinke investeringen met zich mee, waarbij investeringsbudgetten zullen worden omgevormd naar exploitatiebudgetten. Het besluit omtrent de inrichting van een virtuele werkplek is begin 2017 reeds genomen.