Toelichting passiva

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Schulden (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Kasgeldleningen

Bank- en girosaldi

6.806

Overige schulden

3.916

6.343

10.722

6.343