Toelichting activa

Overlopende activa

Overlopende activa (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Nog te ontvangen subsidies overheidslichamen

523

1.427

Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen

426

801

Nog te verrekenen kosten onderhanden werk

3.140

949

5.368

Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
Met ingang van 2016 worden de te verrekenen kosten inzake onderhanden werk hier verantwoord. Het betreft hier het project Het Balkon.

Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen / specifieke uitkeringen

Grootboek

Specifieke uitkeringen

Boekwaarde

Toevoeging

Ontvangst

Boekwaarde

nummer

bedragen (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

100430

Stroomopwaarts MVS detachering

0

-7

-7

100430

ROGplus doorberekening P&O 2015

14

-14

0

100440

Min. van SoZaWe inzake BBZ 2015

9

-9

0

100440

Min. van SoZaWe jaarwerk 2015

16

-16

0

100440

Min. van SoZaWe SISA normbaten

19

-19

0

100440

ROGplus WMO-activiteiten afrekening 2015

246

-246

0

100440

ROGplus Jeugd-activiteiten afrekening 2015

217

-217

0

100440

Stroomopwaarts MVS voorschotten

20

20

100440

Stroomopwaarts MVS prognose terugvordering 2016 notitie debiteuren

308

308

100440

Stroomopwaarts MVS debiteuren per 01/01/2016

1.414

1.414

100440

Stroomopwaarts MVS correctie debiteuren (in jaarrekening Stroomopwaars)

-308

-308

523

1.427

-523

1.427