Toelichting activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

(x € 1.000)

31-12-2015

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2016

Kosten onderzoek /ontwikkeling

1

83

57

27

Bijdragen aan activa

in eigendom van derden

210

350

29

531

1

210

433

57

29

558

Met ingang van het verslagjaar 2016 worden de bijdragen aan activa in eigendom van derden verantwoord onder de immateriële vaste activa. Dit wordt weergegeven in de kolom 'herrubricering'. In het verslagjaar 2015 werden deze kosten nog verantwoord onder de financiële vaste activa.