Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen (x € 1.000)

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2016

Rekening 2016

na wijziging

Lokale heffingen

- Onroerend zaakbelasting

5.906

5371

5421

5412

- Hondenbelasting

138

135

142

140

- Precariobelasting

332

324

324

337

Gemeentefonds

30.156

31.088

32.076

32.375

Uitkering sociaal domein

16.997

16.396

16.662

16.662

Dividend

353

354

373

373

Saldo financieringsfunctie

1.965

1.323

1.405

1.286

Saldo btw-compensatiefonds

10

-

-

9

Onvoorzien

0

100

-866

0

Totaal incidentele lasten

55.856

54.891

57.269

56.594

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar programma Middelen en de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.

De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen en dergelijke.