Toelichting activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

4.716

4.674

Verstrekte kasgeldleningen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.361

Overige vorderingen

3.910

2.821

Voorziening debiteuren

-232

-235

Voorziening bijstandsvorderingen

-1.147

7.247

9.621

Voor de verwachte oninbaarheid is de voorziening debiteuren van circa € 235.000 in mindering gebracht op de openstaande vorderingen. De voorziening is statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen.

De vorderingen, als gevolg van de Wet Werk en Bijstand (WWB), zijn in 2016 overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS.