Toelichting activa

Liquide middelen

Liquide middelen (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Kassaldi

24

14

Bank- en girosaldi

10

109

34

123

Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen, is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben. Uit onderstaande tabel blijkt dat het drempelbedrag in 2016 niet is overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar 2016

(1)

Drempelbedrag

688

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

4

427

461

374

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder drempelbedrag

684

261

227

314

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

91.719

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln

91.719

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000

Drempelbedrag

688

(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

333

38.858

42.398

34.385

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2)- (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen

4

427

461

374