Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening

Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging moeten systematisch worden toegelicht voor ieder afzonderlijk onderdeel van de programmarekening. Voor de analyse en toelichting per programma verwijzen wij naar het jaarverslag bij de verschillende programma’s onder het kopje ‘Wat heeft het gekost?’. Deze toelichting maakt onderdeel uit van de jaarrekening.