Toelichting passiva

Overlopende passiva

Overlopende passiva (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Nog te betalen bedragen

2.031

5.392

Vooruitontvangen subsidies overheidslichamen

530

632

Overige vooruitontvangen bedragen

2.294

161

Vooruitontvangen bedragen onderhanden werk

1.360

4.855

7.545

Met ingang van 2016 worden de vooruit ontvangen bedragen inzake onderhanden werk hier verantwoord. Het betreffen de projecten Koningshoek en Noordijk/Geerkade.

Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

Grootboek

Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen

Boekwaarde

Toevoeging

Vrijval

Boekwaarde

nummer

bedragen (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

101750

Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan

47

-47

0

101751

Educatie

4

4

101756

Diverse milieuactiviteiten

4

56

-4

56

101757

Inburgering

123

123

101762

Wet Werk en Bijstand

195

-195

0

101765

Convenant participatie

71

-71

0

101770

Bodemsanering Tooroplaan

47

-13

34

101771

COA-gelden

38

110

-14

133

101772

Renovatie rioolgemalen HH Delfland

316

-35

281

530

482

-381

632