Toelichting activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut

MVA Economisch nut

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

(x € 1.000)

31-12-2015

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2016

Gronden en terreinen

6.133

169

5.964

Bedrijfsgebouwen*

29.255

2.742

1.422

30.575

Grond, weg, waterbouwkundige

werken

2.557

1.373

107

125

3.698

Vervoermiddelen

1.029

31

244

816

Machines, apparaten, installaties

4.071

-246

636

3.189

Overige materiële activa

2.482

558

314

2.726

In erfpacht uitgegeven gronden**

6

6

45.533

4.458

107

2.910

46.974

* Hierin zijn ook de schoolgebouwen voor het bijzonder onderwijs opgenomen. Hoewel het juridisch eigendom van deze

scholen berust bij de betreffende schoolbesturen, zijn deze schoolgebouwen op grond van economisch eigendom van de

gemeente onder deze rubriek in de balans opgenomen.

**De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

Materiële vaste activa: Investeringen met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven

MVA Economisch nut heffing

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

(x € 1.000)

31-12-2015

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2016

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen*

1.030

208

121

39

1.078

Grond, weg, waterbouwkundige

werken

16.247

1.973

1

426

17.793

Vervoermiddelen

Machines, apparaten, installaties

4.261

21

334

3.948

Overige materiële activa

397

49

82

364

In erfpacht uitgegeven gronden**

21.935

2.251

122

881

23.183

Materiële vaste activa: Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

MVA Maatschappelijk nut

Boekwaarde

Her-

Vermeer-

Vermin-

Af-

Boekwaarde

(x € 1.000)

31-12-2015

rubricering

deringen

deringen

schrijvingen

31-12-2016

Grond, weg, waterbouwkundige

werken

8.803

507

434

871

8.005

Machines, apparaten, installaties

Overige materiële activa

620

8

621

7

9.423

515

1.055

871

8.012

Overzicht van in 2016 beschikbaar gestelde kredieten (> € 250.000)

Omschrijving Actief

Beschikbaar

Gerealiseerd

Cumulatief

bedrag ( x € 1.000)

gesteld

2016

besteed

krediet

t/m 2016

Maatregelen uit Waterplan, KRW

349

Langzame verkeersverb. NS-station-Veerstoep

261

Buitenruimte ivm ombouw Hoekse lijn

765

141

141

Vervanging kademuren '16

1.924

108

140

Reconstructie Laan 40-45 fase 1

401

-94

453

Nieuwbouw basisschool het Spectrum

357

11

143

Nieuwbouw sportzaal Spectrum

272

33

33

Kleedkamersubsidie VDL

383

350

350

Sluispolder West BRM fase 2 (UV)

420

254

254

Rehabilitatie Hobbemastraat

560

3

3

Lijndraaiersbrug, beweegbaar maken

721

94

94

Grond De Dijk (nieuwe begraafplaats)

732

732

732

Aanpassing stadhuis i.v.m. politiepost

550

7.695

1.632

2.343