Toelichting activa

Voorraden

Voorraden (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Voorraad centrale inkoop

Voorraad brandstof stadsbeheer

3

6

Bouwgronden in exploitatie genomen

14.989

11.756

14.992

11.762

Toelichting

Geen bijzonderheden.

Grondexploitatie

Boek-

Inves-

Inkomsten

Verlies-

Boek-

Voorziening

Balans-

Verwer-

(x € 1.000)

waarde

teringen

2016

neming/

waarde

verlies

waarde

vingen

31-12-15

2016

Balansmutatie

31-12-16

complex

31-12-16

prijs m2

De Dijk

11.583

393

-509

11.467

11.467

40

Kapelpolder

1.125

70

1.196

906

290

Totaal

12.708

463

-509

12.662

906

11.756

Overige grondexploitaties niet zijnde Voorraden:

Koningshoek

100

219

-1.634

-1.314

-1.314

Het Balkon

3.143

198

-201

3.140

3.140

21

Noorddijk-Geerkade

66

19

85

131

-46

Totaal

3.309

436

-1.834

1.911

131

1.780

Nog te maken kosten

11.052

Nog te verwachten opbrengsten

-28.480

Verwacht exploitatieresultaat (getotaliseerde eindwaarde)

-3.892

Toelichting

Vanaf begrotingsjaar 2016 zijn de verslaggevingsregels voor grondexploitaties herzien. Deze herziening hangt enerzijds samen met het vergroten van de vergelijkbaarheid van de gemeentelijke begroting en verslaggeving en anderzijds met een scherpere afbakening van taken die vanwege de invoering van de vennootschapsbelasting (VpB) voor gemeenten vanaf 2016 noodzakelijk is.

De gemeentelijke activiteiten inzake grondexploitatie zijn te onderscheiden in zogenoemd actief en faciliterend grondbeleid. Bij actief grondbeleid voert de gemeente zelf alle fasen van de grondexploitatie uit: van de aankoop van de gronden en eventuele opstallen, sloop, bouwrijp en woonrijp maken tot en met de uitgifte/verkoop van de bouwkavel. De gemeente heeft de te ontwikkelen grond in eigen bezit. Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij (ontwikkelaar, particulier, etc.) en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert als daarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is.

Het actieve grondbeleid wordt in de balans, zoals voorheen, zichtbaar gemaakt onder de voorraden van de vlottende activa. De in de exploitatie genomen bouwgronden hebben een totale boekwaarde van € 12,7 miljoen. In oktober 2016 heeft de raad met het MPG 2017 ingestemd met het verlagen van de voorzienbare tekorten voor Kapelpolder en Noorddijk-Geerkade.

Kosten die gemeenten maken in het kader van faciliterend grondbeleid en die zij verhalen op derden, zijn als vordering op de gemeentelijke balans geclassificeerd. Afhankelijk van de status van de vordering dient deze op de balans van de gemeente tot uiting te komen als kortlopende vordering of overlopend actief. Bepalend voor de classificatie is de aanwezigheid van een getekende overeenkomst.
Het kan voorkomen dat de bij het verlenen van de omgevingsvergunning ontvangen exploitatiebijdrage hoger is dan de kosten die tot dat moment zijn gerealiseerd voor het exploitatieplan. Het deel van de ontvangen baten uit de exploitatiebijdrage dat hoger is dan de gemaakte kosten moet worden verantwoord als vooruit gefactureerd of vooruit ontvangen bedrag onder de overlopende passiva. De opbrengsten worden vervolgens gerealiseerd als baten naar rato van de realisatie van de kosten.

In het MPG 2017 worden er voor de resterende looptijd van alle projecten (inclusief niet zijnde voorraden) nog € 11,1 miljoen aan kosten en € 28,5 miljoen aan opbrengsten geraamd. Er ontstaat hierdoor een eindwaarde van € 3,9 miljoen positief. Dit wijkt af van de prognose, ad. € 1 miljoen positief, zoals vermeld in paragraaf 2.7 Grondbeleid (gebaseerd op het MPG 2017). Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bedragen in bovenstaande tabel gebaseerd zijn op eindwaarden en het bedrag uit het MPG 2017 uitgaat van contante waarden (teruggerekend naar 1-1-2016). In 2016 zijn de voorzienbare verliezen, inclusief rentetoevoeging, toegenomen (in totaal staat er nu € 1,036 miljoen op de balans).

Voorziening Grondbedrijf

In de onderstaande tabel wordt de specificatie van de voorziening Grondbedrijf gegeven.

Voorziening grondbedrijf

Boekwaarde

Onttrekkingen

Stortingen

Boekwaarde

bedragen (x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Voorzienbare tekorten

- voorzienbaar tekort Kapelpolder

890

-6

22

906

- voorzienbaar tekort Noorddijk-Geerkade

138

-12

4

130

Voorziening grondbedrijf

1

1

1.028

-17

27

1.037

Toelichting

Met het MPG 2017 is het voorzienbare tekort voor Kapelpolder naar boven en Noorddijk-Geerkade naar beneden bijgesteld. In 2016 is ook rente toegevoegd aan de voorzieningen, omdat het voorzienbare tekorten betreffen op basis van een contante waarde. Met de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016 is het resterende deel van de voorziening Grondbedrijf vrijgevallen. Het saldo is daarmee nihil.