Publicatie WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de gemeente Maassluis van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. De gemeentelijke topfunctionarissen zijn bij de wet aangewezen, het betreft hier de gemeentesecretaris en de griffier.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de gemeente Maassluis is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Hieronder volgt de verplichte openbaarmaking van de topfunctionarissen van de gemeente Maassluis in het hiervoor beschikbaar gestelde model. Hierin moeten ook de gegevens over 2015 worden vermeld. De maximale bezoldiging is in 2016 niet overschreden en hoeft daarom niet te worden gemotiveerd en/of teruggevorderd.
Het dienstverband van de topfunctionarissen is in 2016 niet beëindigd. Met de voormalige gemeentesecretaris zijn afspraken gemaakt over vrijstelling van uitoefening van taken gedurende het opnemen van zijn (spaar)verlof. Hij wordt daardoor als 'gewezen topfunctionaris' beschouwd en opgenomen in tabel 1a.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

Dhr. A.J.T. Korthout

Dhr. R. van der Hoek

Dhr. A.L. Duijmaer van Twist

Functiegegevens

gemeentesecretaris

raadsgriffier

gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/3 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

ja, per 01/04

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Individueel Wnt-maximum *

179.000

179.000

149.227

Beloning

72.529

91.535

79.864

Belastbare onkostenvergoedingen

210

360

-

Beloningen betaalbaar op termijn

16.799

12.283

11.468

Subtotaal

89.538

104.179

91.333

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

89.538

104.179

91.333

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

Omvang dienstverband 2015
(in fte)

1,0

1,0

n.v.t.

Beloning

115.854

97.743

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

360

360

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

15.280

12.756

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2015

131.495

110.859

n.v.t.

Individueel Wnt-maximum 2015

178.000

178.000

n.v.t.

 *)  waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.