Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Algemeen

Bij het opstellen van de balans is de volgende gedragslijn gevolgd:

In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten (huur/lease), toezeggingen en dergelijke te baseren toekomstige vorderingen en/of schulden. Uitgangspunt
daarbij is geweest dat de lasten die, in verband met deze verplichtingen in de toekomst zullen optreden,
structureel gedekt zijn in de meerjarenbegroting.

Buiten de telling zijn bij de balans vermeld welke zakelijke zekerheidstellingen en gewaarborgde geldleningen de gemeente kent.

Waarborgen en garanties

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen bedraagt ca. € 3,6 miljoen.

Achtervang

De gemeente is achtervang voor de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle ge-meenten verplicht om voor hun aandeel een renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds.  
Tot en met 2016 hebben de verstrekte borg- en garantstellingen niet tot uitbetalingen geleid. In 2016 zijn er twee fixe leningen afgelost door de Stichting Maasdelta Groep waarvoor de gemeente voor een bedrag van € 15 miljoen garant stond.

Startersleningen

Er is namens de gemeente door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor een bedrag van € 1,8 miljoen aan startersleningen verstrekt.
Het SVn verstrekt namens de gemeente Maassluis startersleningen op basis van de verordening Starterslening. Het bedrag dat daadwerkelijk als lening is uitgezet aan starters is opgenomen bij waarborgen en garanties.

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte en gewaarborgde geldleningen kan als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving

Boekwaarde

Boekwaarde

bedragen ( € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Garantie particuliere woningen (WEW)

2.694

1.970

Gezondheidszorg / verzorgingstehuis

1.537

1.417

Sport en recreatie

234

216

Overige

23

23

4.488

3.626

Achtervang stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

130.633

113.456

130.633

113.456

Startersleningen

1.778

1.832

1.778

1.832

Totaal

136.899

118.914

Langlopende financiële verplichtingen

Naast de waarborgen en garanties kent de gemeente ook andere niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen.
De meerjarige (financiële) contracten worden jaarlijks opgenomen als last in de exploitatie. Het betreft hier onder andere de langdurige huurcontracten, zoals MFA-West en de schoollocatie aan het Balkon.
De belangrijkste andere contracten zijn degene met een langere looptijd en waarmee een groter bedrag is gemoeid, bijvoorbeeld die Europees zijn aanbesteed. Het betreft hierbij onder andere de overeenkomsten over het beheer en onderhoud van de printers, de energieleverancier, het beheer en onderhoud van de straatlantaarns en de afvalverwerking.