Egalisatiereserve reiniging

A.80129

Reserve reiniging

Naam reserve

Egalisatiereserve reiniging

Soort reserve

Bestemmingsreserve (artikel 44, lid 2 BBV)

Nummer

80129

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van het huishoudelijke afval en de stijging van de tarieven te temperen tot circa 2% per jaar.

Startdatum

2008

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten huishoudelijk afval

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

€ 518.000 in 2020

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.825

Storting:

Onttrekking:

Doorberekening overhead

-198

Exploitatieresultaat Reiniging 2016

-371

Boekwaarde eind van het jaar

1.256