Reserve uitvoering sportnota

A.80150

Reserve uitvoering sportnota

Naam reserve

Reserve uitvoering sportnota

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80150

Doel

Middelen beschikbaar hebben voor (het opvangen van pieken in de uitgaven met betrekking tot) de uitvoering van de Sportnota

Startdatum

2015

Einddatum

Bestedingsplan

Uitvoeringsplan Sportnota Maassluis 2013

Voeding van de reserve

2x, vanuit de structurele middelen t.b.v. de uitvoering van de Sportnota (stelposten) sportaccommodatiebeleid € 82.000 en sportnota € 96.000, zoals bij de vaststelling van de Jaarrekening 2014 en 2e Bestuursrapportage 2015.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Plafond

€ 400.000

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

375

Storting:

Onttrekking:

Investeringssubsidie VDL

-3

Boekwaarde eind van het jaar

372