Reserve innovatie Sociaal Domein

A.80152

Reserve Innovatie Sociaal Domein

Naam reserve

Reserve innovatie Sociaal Domein

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80152

Doel

Stimuleren van innovatieve plannen om het beleid op het brede sociaal domein door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen.

Startdatum

2016

Einddatum

Bestedingsplan

Het betreft hier de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. Het leggen van verbindingen tussen activiteiten in het brede sociaal domein, beschut werk in relatie tot dagbesteding, overgang van 18- naar 18+, algemene en individuele voorzieningen, jongerenwerk en wijkwerk

Voeding van de reserve

Overschotten budgetten sociaal domein 2015 en 2016

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

-

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

0

Storting:

WMO en Jeugd (eindejaarsbericht)

210

Voordeel ROG

631

Stelpost WMO/Jeugd

261

Onttrekking:

Boekwaarde eind van het jaar

1.102