Voorziening grondbedrijf (voorzienbare tekorten)

A.90113

Voorziening grondbedrijf (voorz tekort)

Naam

Voorziening riolering

Soort voorziening

Voorziening door derden beklemde middelen

Nummer

90121

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter dekking van de jaarlijks fluctuerende exploitatielasten van de riolering

Startdatum

2014

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Gemeentelijk Rioleringsplan

Voeding van de reserve

Exploitatieoverschotten riolering

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.043

Storting:

Onttrekking:

Doorbelasting overhead conform Kadernota '17

-52

Exploitatie riolering 2016

-46

Boekwaarde eind van het jaar

945