Bestemmingsreserve overlopende posten

A.80103

Reserve overlopende posten

Naam reserve

Bestemmingsreserve overlopende posten

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

80103

Doel

Overheveling van (met name incidenteel) budget naar een volgend exploitatiejaar.

Startdatum

2005

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Afhankelijk van het overgehevelde budget

Voeding van de reserve

Een storting vanuit de exploitatie is mogelijk voor zaken van cyclisch onderhoud, incidentele projecten of prioriteiten onder de voorwaarde dat de bestuurlijke en maatschappelijke noodzaak tot uitvoering aanwezig blijft.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

niet van toepassing

Plafond

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

83

Storting:

Opvang vluchtelingen (restant stelpost)

82

Schilderwerk Steendijkpolder (cyclisch onderhoud)

91

Reservering onderuitputting Gemeentefonds 2016

280

Verhoogde asielinstroom (Decembercirculaire 2016)

204

Onttrekking:

Techniekmenu en Maatschappelijke opvang

-19

Organisatiescan

-50

Boekwaarde eind van het jaar

671